Aa
勸長老牧養羊群
1吾為長老、曾目擊基督受苦、將共享後至尊榮、勸爾中同為長老、
2牧上帝群而督之、非由力所強、乃由心所願、不取不義之利、乃善心樂助、
3非為上帝民之主、乃立群弟子之範、
4牧長顯著時、則得大賚、加以冠冕、其榮不敝、
勸年幼者宜服長老
5少者當服長老、彼此相順、必以謙讓為衣服、驕泰者、上帝擯斥、卑遜者、上帝賜恩、
6故當自卑、服上帝大力、及時必升、
7以所慮之事付上帝、上帝眷顧爾、
宜眾儆醒謹防魔鬼
8勤守儆醒、爾敵乃魔鬼、譬彼吼獅遍行、欲吞噬人、
9當以堅信扞禦、知爾兄弟在世、亦受此難、
祈禱問安
10上帝博施恩澤、因基督耶穌、而召我儕享永福、既暫受苦、願上帝賜爾曹德備、俾得鞏固、厚厥址基、
11願榮光權力、歸於上帝、永世靡暨、
12我以兄弟西拉為忠、托之尺素、以勸誨爾、所宗上帝之恩道、乃真理、
13巴比倫與爾共蒙簡在之會、及吾小子馬可、問爾安、
14爾當相愛、接吻施禮、願爾宗耶穌基督、皆享平康、