Aa
保羅哥林多教友因其中有不潔者
1聞爾中有淫亂、有佔父之繼室者、若是之淫亂、即異邦人中、亦未之有也、
2爾猶妄自誇大、而不痛哭、使行此者、見除於爾中、
3我身雖遠、而神偕爾、如我與爾同在、已擬定行此事之人、
4即爾會集之時、我神亦偕爾、奉我主耶穌基督之名、託我主耶穌基督之權、
5付此人於撒但、以敗其身、使其靈魂、於主耶穌基督之日得救、○
門徒宜自愧不宜自誇
6爾之自誇、非善也、豈不知些須之酵、能發全團乎、
當除盡舊酵
7故當除盡舊酵、俾成新團、因爾曹乃如無酵之餅、蓋我儕亦有逾越節羔、為我儕見宰者、即基督也、
8是以當守我節、不以舊酵、不以暴很惡毒之酵、乃以真正誠實之無酵、
勿交不正之兄弟
9我曾以書達爾、勸勿與行淫者交、
10我言非概指此世之行淫者、或貪婪者、勒索者、拜偶像者、若然、則爾必須離世矣、
11我今致書勸爾、若有稱為兄弟者而行淫、或貪婪、或拜偶像、或詬詈、或醉酒、或勒索、如此之人、勿與之交、勿與之共食、
12蓋教會外者、我何為擬定之、爾當擬定者、非教會內之人乎、
13教會外者、天主擬定之、惟爾曹當以惡除於爾中、