Aa
保羅哥林多教友如嬰兒飼之以乳
1兄弟乎、我昔教爾、不能視爾為屬神者、惟以爾為屬肉肉或作肉體下同者、於基督道尚如孩提、
2我哺爾以乳、不飼爾以糧、因其時爾不能食、今仍不能、
因彼眾有嫉妒分爭
3蓋爾尚為屬肉者、爾中有娼嫉、爭鬥、釁隙、豈爾非屬肉、循人意而行乎、
4有言我宗保羅、有言我宗亞波羅、豈非爾屬肉乎、
5保羅為誰、亞波羅為誰、豈非執事、執事原文作第雅歌努見羅瑪十六章一節小註導爾信主隨主所賜各人之恩乎、
種者灌者不足稱長之全在天主
6我種之、亞波羅灌之、惟天主長之、
7如是、種者不足稱、灌者不足稱、全在長之之天主耳、
8種者灌者、一也、各按其勞、而得其值、
傳教者與天主同工
9我儕與天主為同工者、爾乃天主所耕之田、天主所建之室、
10循天主所賜之恩、我如諳練之工、始置基而他人建於其上、惟各當慎如何建於其上、
惟耶穌為教會之基
11所置之基、耶穌基督也、此外無人能別置一基矣、
12若有人以金銀寶石、草木禾稿、建於此基上、
13各人之工必顯、彼日必彰之、蓋以火而顯、火必試各人之工如何、
14人建於此基上、其工若全、則必受值、
15其工見焚、則必受虧、惟身得救、然有若救於火中者、○
彼眾為天主殿務須聖潔
16豈不知爾乃天主之殿、天主之神居於爾中乎、
17人毀天主之殿、天主必毀之、天主之殿乃聖、而此殿即爾曹、
天主以世智為愚
18勿自欺、倘有人自視為智於此世、則寧為愚、以可為智、
19蓋此世之智、在天主前為愚、如經載云、主令智者自中其詭計、
20又載云、主知智者之意念皆徒然、
21故勿以人而誇、蓋一切屬爾、
22保羅、或亞波羅、或磯法、或世界、或生、或死、或今時、或來時、皆屬爾、
23且爾曹屬基督、基督屬天主、