Aa
Chỉ Huy Quân Đội và Các Quân Đoàn
1Đây là danh sách người Ít-ra-ên gồm các tướng lãnh, chỉ huy, và viên chức chỉ huy đơn vị nghìn người và trăm người cũng như các quan viên phục vụ vua trong việc giám sát các quân đoàn làm nhiệm vụ mỗi năm một tháng. Mỗi quân đoàn phục vụ một tháng và có 24.000 binh sĩ.
2Gia-sô-bê-am, con của Xáp-đi-ên, là tướng chỉ huy quân đoàn thứ nhất với 24.000 binh sĩ, có trách nhiệm vào tháng giêng.
3Ông thuộc dòng dõi Phê-rết, và đứng đầu các quan trong đoàn quân phục vụ vào tháng giêng.
4Đô-đai, thuộc dòng A-hô-hi, là tướng chỉ huy quân đoàn thứ hai với 24.000 binh sĩ phục vụ vào tháng hai. Tham mưu trưởng là Mích-lô.
5Bê-na-gia, con Thầy Tế lễ Giê-hô-gia-đa, là tướng chỉ huy quân đoàn thứ ba với 24.000 binh sĩ, phục vụ vào tháng ba.
6Bê-na-gia là tướng chỉ huy nhóm Ba Mươi, một đội quân ưu tú của Đa-vít. A-mi-xa-đáp, con Bê-na-gia, cũng là chỉ huy trưởng trong quân đoàn.
7A-sa-ên, em của Giô-áp, là tướng chỉ huy quân đoàn bốn với 24.000 binh sĩ, phục vụ vào tháng tư. Xê-ba-đia, con A-sa-ên, được cử làm tướng chỉ huy thay thế cha.
8Sa-mê-hút, quê ở Ích-la, là tướng chỉ huy quân đoàn năm với 24.000 binh sĩ phục vụ vào tháng năm.
9Y-ra, con Y-khê, quê ở Thê-cô-a, là tướng chỉ huy quân đoàn sáu với 24.000 binh sĩ, phục vụ vào tháng sáu.
10Hê-lết, quê ở Pha-lôn, xứ Ép-ra-im, là tướng chỉ huy quân đoàn bảy với 24.000 binh sĩ, phục vụ vào tháng bảy.
11Si-bê-cai, quê ở Hu-sa, dòng dõi Xê-rách, là tướng chỉ huy quân đoàn tám với 24.000 binh sĩ, phục vụ vào tháng tám.
12A-bi-ê-xe, quê ở A-na-tốt, xứ Bên-gia-min, là tướng chỉ huy quân đoàn chín với 24.000 binh sĩ, phục vụ vào tháng chín.
13Ma-ha-rai, quê ở Nê-tô-pha, dòng dõi Xê-rách, là tướng chỉ huy quân đoàn mười với 24.000 binh sĩ, phục vụ vào tháng mười.
14Bê-na-gia, quê ở Phi-ra-thôn, người Ép-ra-im, là tướng chỉ huy quân đoàn mười một với 24.000 binh sĩ, phục vụ vào tháng mười một.
15Hiên-đai, quê ở Nê-tô-pha, dòng dõi của phán quan Ốt-ni-ên, là tướng chỉ huy quân đoàn mười hai với 24.000 binh sĩ phục vụ vào tháng mười hai.
Các Đại Tộc Trưởng
16Đây là danh sách các đại tộc Ít-ra-ên và các trưởng tộc của họ:

Ê-li-ê-se, con Xiếc-ri, lãnh đạo đại tộc Ru-bên.
Sê-pha-tia, con Ma-a-ca, lãnh đạo đại tộc Si-mê-ôn.
17Ha-sa-bia, con Kê-mu-ên, lãnh đạo đại tộc Lê-vi.
Xa-đốc lãnh đạo các thầy tế lễ thuộc dòng dõi A-rôn.
18Ê-li-hu (anh Vua Đa-vít) lãnh đạo đại tộc Giu-đa.
Ôm-ri, con Mi-ca-ên, lãnh đạo đại tộc Y-sa-ca.
19Dít-ma-hia, con Áp-đia, lãnh đạo đại tộc Sa-bu-luân.
Giê-ri-mốt, con Ách-ri-ên, lãnh đạo đại tộc Nép-ta-li.
20Ô-sê, con A-xa-ria, lãnh đạo đại tộc Ép-ra-im.
Giô-ên, con Phê-đa-gia, lãnh đạo nửa đại tộc Ma-na-se (ở phía tây).
21Ghi-đô, con Xa-cha-ri, lãnh đạo nửa đại tộc Ma-na-se tại xứ Ga-la-át (phía đông).
Gia-a-xi-ên, con Áp-ne, lãnh đạo đại tộc Bên-gia-min.
22A-xa-rên, con Giê-rô-ham, lãnh đạo đại tộc Đan.
Đó là những nhà lãnh đạo các đại tộc của Ít-ra-ên.
23Vua Đa-vít không kiểm kê dân số dưới hai mươi tuổi vì Chúa Hằng Hữu đã hứa sẽ tăng gia dân số Ít-ra-ên đông như sao trên trời.
24Giô-áp, con Xê-ru-gia, bắt đầu kiểm kê dân số nhưng không hoàn tất được, vì do cuộc kiểm kê này mà Đức Chúa Trời giáng cơn thịnh nộ trên dân tộc Ít-ra-ên. Số thống kê ấy không được ghi vào biên niên sử của Vua Đa-vít.
Các Cấp Lãnh Đạo trong Vương Quốc của Đa-vít
25Ách-ma-vết, con A-đi-ên, cai quản các kho tàng hoàng gia.
Giô-na-than, con U-xi-gia, cai quản các kho tàng trong các thành phố, thôn làng và các pháo đài của Ít-ra-ên.
26Ết-ri, con Kê-lúp, cai quản nông dân làm nghề canh nông trên đất của vua.
27Si-mê-i, quê ở Ra-ma, cai quản các vườn nho của vua.
Xáp-đi, quê ở Xê-pham, cai quản kho rượu nho.
28Ba-anh Ha-nan, quê ở Ghê-đe, cai quản các vườn ô-liu của vua và các vườn sung trên đồi của Giu-đa.
Giô-ách chịu trách nhiệm cung cấp dầu ô-liu.
29Sít-trai, quê ở Sa-rôn, cai quản các trại chăn nuôi27:29 Ctd cơ sở chăn nuôi bò ở Đồng bằng Sa-rôn.
Sa-phát, con Át-lai, cai quản các trại chăn nuôi trong các thung lũng.
30Ô-binh, người Ích-ma-ên,27:30 Ctd người A-rập cai quản các đàn lạc đà.
Giê-đia, quê ở Mê-rô-nốt, cai quản các đàn lừa.

31Gia-xít, người Ha-ga-rít, cai quản các đàn chiên.
Đó là những người cai quản các sản nghiệp của Vua Đa-vít.
32Ngoài ra, Giô-na-than, cậu của Đa-vít, là cố vấn của vua, một người khôn ngoan, từng đảm trách nhiệm vụ ghi chép sử sách của triều đình. Giê-hi-ên, con Hác-mô-ni, chịu trách nhiệm dạy dỗ các hoàng tử.
33A-hi-tô-phe, làm quân sư. Hu-sai, người Ạt-kít, cố vấn đặc biệt của vua.
34Giê-hô-gia-đa, con Bê-na-gia, và A-bia-tha phụ tá. Giô-áp, là tướng chỉ huy quân đội của vua.