Aa
約押拉巴城取之大衛獲財寶甚多重討其內居民
1諸王出戰後、一歲既周、或作周滿一年諸王出戰之時約押率其軍旅、毀亞捫人之地、環攻拉巴大衛仍居耶路撒冷約押拉巴、傾毀之、
2大衛獲其王其王或作瑪勒堪瑪勒堪即米勒公亞捫族之神名首戴之金冕、重一他連得、飾以寶石、大衛戴於己首、又自邑中獲貨財甚多、
3使邑中民出、或置於鋸下、或置於碾穀之鐵具下、或置於鐵斧下、或作強其民或用鋸或用碾穀之鐵具或用鐵斧工作大衛亞捫人諸邑之民俱如此、於是大衛與眾軍士軍士原文作民耶路撒冷、○
大衛三敗非利士人殺三偉人
4此後、以色列又與非利士人戰於基色戶沙西比該、殺拉乏拉乏族或作拉乏所生下同細派、使敵敗焉、
5後、又與非利士人戰、睚珥伊勒哈難、殺迦特歌利亞拉米、其槍之柯、大如織器之軸、
6又戰於迦特、在彼有拉乏族之人、形體魁偉、手足各六指、共二十四指、
7其人詈以色列人、大衛示每約拿單殺之、
8此皆迦特拉乏族之人、或作此皆為拉乏在迦特所生皆為大衛及其臣僕所殺、