Aa
頌讚耶和華之威嚴
1耶和華秉權、自被威嚴、耶和華以力為衣、以力自束、世界堅立、永不動搖兮、
2爾位亙古堅立、爾自太古而有兮、
3耶和華歟、波濤洶湧、波濤漰渤、波濤澎湃、
4耶和華有能、巍巍在上、越於大水之漰渤、滄海之激浪兮、
5耶和華歟、爾法至實、爾室宜其為聖、迄於永久兮、