Aa
大衛所作之詩使伶長用迦特樂器而歌○
嘆美主榮彰顯於天地間
1耶和華我主歟、主之威名宣揚在地、主之榮耀顯現在天、
2因有抗逆主者、主使初生之嬰兒與哺乳之幼孩、亦極力頌美、使敵人與報仇者皆緘口無言、
3我觀主手所造之天、與主所設之星月、
稱讚主恩施於世人
4世人為誰、主竟垂念之、人子為誰、主竟眷顧之、
5主使之稍遜於天使、又加以尊貴榮耀、
6將主所創造者、悉歸其治理、使萬物皆服其足下、
7如諸牛羊野獸、
8空中鳥、海中魚、並游泳於海中之百物、
9耶和華我主之威名、在普天下宣揚、