Aa
耶和華為全地之君
可拉裔之詩使伶長歌之○
1萬民皆宜鼓掌、以獲勝之聲、歡呼上帝兮、
2耶和華至高、有威可畏、乃全地之大君兮、
3服眾民於我下、服列邦於我足下兮、
4為我擇業、即雅各之榮、雅各乃其所悅兮、
5上帝上升、呼聲隨之、耶和華上升、角聲作兮、
6宜歌頌、歌頌上帝兮、宜歌頌、歌頌我王兮、
7上帝為全地之王、當賦明哲之詞、以歌頌兮、
8上帝居其聖位、治理萬邦兮、
9列邦顯者咸集、欲為亞伯拉罕上帝之民、斯世之盾、咸屬上帝、彼乃至尊兮、