Aa
哥拉裔所作之詩使伶長歌之調用女音○
選民自言蒙主護祐安然無懼
1天主護庇我儕、賜力於我儕、當患難時、極顯救濟、
2所以地雖震陷、山雖崩倒海中、我儕亦無恐懼、
3任憑海波澎湃翻騰、任憑山岳因海濤洶湧而搖撼、細拉、
4有一河、支派分流、使天主之城喜樂、此城即至上主所居之聖地、
5天主在其中、使之不動搖、至於清晨主必保護、
6萬族喧囂、列邦震動、主發雷聲、地即消滅、
7萬有之主保祐我儕、雅各之天主護庇我儕、細拉、
勸人來觀主施救之異跡
8爾曹皆來觀主所行之事、視主在地上如何行刑、
9至地之極、止息戰爭、折弓斷槍、以火焚燬車輛、
10爾當休息、當知惟我為天主、列邦必敬崇我、全地必敬崇我、
11萬有之主保祐我儕、雅各之天主護庇我儕、細拉、