Aa

Thi Thiên 148

Kêu Gọi Muôn Vật Ngợi Tôn Chúa
1Tán dương Chúa Hằng Hữu!

Trên thiên cung hãy ca tụng Chúa Hằng Hữu!
Hãy ngợi tôn Ngài từ trời cao!
2Tất cả thiên sứ, hãy chúc tụng Chúa!
Tất cả thiên binh, hãy tán dương Ngài!
3Mặt trời và mặt trăng, hãy ngợi khen Chúa!
Các tinh tú sáng láng, hãy chúc tôn Ngài.
4Các tầng trời, hãy ca tụng Chúa!
Các nguồn nước trên mây, hãy ca tụng Ngài!
5Hỡi các tạo vật, hãy tôn ngợi Chúa Hằng Hữu,
vì do lệnh Ngài, tất cả được dựng nên.
6Chúa đã thiết lập các tạo vật vững chãi đời đời.
Sắc luật Ngài không hề đổi thay.

7Hãy ngợi tôn Chúa Hằng Hữu
hỡi các loài dã thú trên đất và dưới vực thẳm,
8lửa và nước đá, hơi nước và tuyết giá,
lẫn cuồng phong vũ bão đều vâng lệnh Ngài,
9tất cả núi và đồi,
các loài cây ăn quả và mọi loài bá hương,
10thú rừng và gia súc,
loài bò sát và chim chóc,
11các vua trần gian và mọi dân tộc,
mọi vương hầu và phán quan trên địa cầu,
12thanh thiếu niên nam nữ,
người già cả lẫn trẻ con.

13Tất cả hãy tán dương Danh Chúa Hằng Hữu,
Vì Danh Ngài thật tuyệt diệu;
vinh quang Ngài hơn cả đất trời!
14Ngài gia tăng sức mạnh148:14 Nt sừng toàn dân,
để những người trung tín của Ngài ca ngợi Ngài—
họ là con cháu Ít-ra-ên, là dân tộc thân yêu của Ngài.

Ngợi tôn Chúa Hằng Hữu!