Aa

Thi Thiên 147

Cảm Tạ Chúa vì Giê-ru-sa-lem Được Tái Thiết
1Tán dương Chúa Hằng Hữu!

Chúc tụng Đức Chúa Trời là việc tốt đẹp biết bao!
Tôn vinh Ngài thật làm vui thích, thỏa lòng!
2Chúa Hằng Hữu thiết lập Giê-ru-sa-lem
và Ngài tập họp những người lưu đày trở về Ít-ra-ên.
3Chúa chữa lành tấm lòng tan vỡ
và băng bó những vết thương.
4Chúa đếm các tinh tú
và gọi đích danh.
5Chúa chúng ta vĩ đại! Quyền năng Ngài cao cả!
Sự thông sáng của Ngài vô cùng vô tận!
6Chúa Hằng Hữu nâng cao người khiêm tốn,
nhưng đánh ngã người ác xuống đất.

7Hãy hát cảm tạ Chúa Hằng Hữu;
hãy dùng đàn hạc mà ca tụng Đức Chúa Trời.
8Chúa giăng mây che phủ bầu trời,
chuẩn bị mưa xuống đất,
và cho cỏ mọc lên xanh núi đồi.
9Chúa ban lương thực cho thú hoang,
và cho các loài chim quạ.
10Chúa không thích sức mạnh của ngựa
không ưa đôi chân của loài người.
11Nhưng Chúa hài lòng những ai kính sợ Ngài,
là những người trông cậy lòng nhân từ Ngài.

12Hỡi Giê-ru-sa-lem, hãy ngợi tôn Chúa Hằng Hữu!
Hỡi Si-ôn, hãy chúc tụng Đức Chúa Trời!
13Chúa làm kiên cố then cửa ngươi,
và ban phước cho con cái ở giữa ngươi.
14Chúa ban thanh bình nơi biên cương
và cho đầy dẫy lúa mì thượng hạng.
15Chúa ra lệnh cho cả thế giới—
lời Ngài loan truyền nhanh chóng!
16Chúa làm tuyết rơi, trắng như lông chiên;
Ngài rải sương xám như tro.
17Chúa ném từng mảng băng giá xuống.
Ai có thể chịu nổi cái lạnh thấu xương?
18Rồi Chúa truyền lệnh, băng tuyết tan ra.
Ngài sai gió thổi, nước chảy ra thành sông.
19Chúa công bố lời Ngài cho Gia-cốp,
phép tắc và luật lệ cho Ít-ra-ên.
20Chúa không làm như thế cho dân tộc nào khác;
Họ không biết các luật lệ của Ngài.

Ngợi tôn Chúa Hằng Hữu!