Aa
火焚民中摩西禱主乃熄
1眾民怨讟、主聞不悅、震怒、使火焚於其中、燬營之邊隅、
2民向摩西呼救、摩西祈禱主、火遂息滅、
3因其地有主之火焚於民中、故稱之曰他備拉他備拉譯即焚燒之義
民厭瑪拿貪望肉食
4其中閒雜流民、心懷貪慾、使以色列人亦號哭曰、誰予我肉食、
5我儕憶在伊及時、不傷財而食魚、王瓜、瓠、韭、葱、與蒜、
6今瑪拿外、我目前無他物食、使我精力衰枯、
7瑪拿狀如芫荽子、色如比多拉見創世記二章十二節小註
8眾民四出斂取、或磨之以磨、或搗之以臼、或烹於釜、或作為餅、其味與和油之餅相同、
9夜間露降於營中、瑪拿亦隨下、
摩西自歎任重難當
10民循宗族、各立於幕門號哭、摩西聞之、於是主怒甚烈、摩西亦不悅、
11告主曰、何使僕受苦、何不賜恩於我、何使我肩治此民之重任、
12主使我懷抱此眾民、如父母之懷抱嬰孩、攜至主所誓賜其祖之地、我豈妊之乎、我豈產之乎、
13斯民於我前哭曰、予我肉食、我從何得肉以予之乎、
14治此民之任甚重、我獨力不能勝、
15我若蒙主恩、與其待我若此、不如殺我、免我遭此困苦、
主命摩西與七十長老同任民事
16主諭摩西曰、爾招集以色列耆老七十人、即爾所知為民之長老有司、攜至會幕前、使之在彼與爾偕立、
17我降臨諭爾、取爾所感之神、分賜其人、使之助爾、當治民之任、免爾一人獨勞、
18亦告民曰、爾當潔己、以待明日、必得肉食、蓋爾號哭云、誰予我肉食、昔我儕在伊及為佳、此言主已聞矣、必賜爾肉食、
19非僅食一日、二日、五日、十日、二十日、
20乃至一月、甚至噴於鼻孔、使爾厭惡、因爾棄居爾中之主、於其前哭曰、我儕何為出伊及
21摩西曰、我於斯民中、僅計其壯丁、壯丁原文作徒行者共六十萬、主言、我賜之食肉至於一月、
22即為之宰所有之牛羊、豈足乎、為之盡取海內之魚、豈足乎、
23主曰、我力豈不足耶、今爾必見我言應否、
24摩西出、以主之言告民、集民之長老七十人、使立於幕之四周、
25主乘雲降臨、與摩西言、以感摩西之神、分賜七十長老、既賦之以神、則感神而言、厥後不能若此、或作以後亦不止息
26被錄者中有二人、一名伊利達、一名米達、仍居於營、未出至幕前、神已賦之、即在營中感神而言、
27有少者趨至、告摩西曰、伊利達米達在營中感神而言、
28自幼事摩西者、之子約書亞摩西曰、請我主摩西禁之、
29摩西謂之曰、爾為我嫉之乎、願主之眾民悉感神而言、主皆以其神賦之、
30摩西以色列長老皆返營中、
民得鶉食主怒其貪慾降以重災
31主使風起、自海濱吹鵪鶉至、散於營之四方、各方約一日之程皆有、離地約二尺、
32民起、終日終夜、以及次日、捕取鵪鶉、捕取至少者、亦得十賀梅珥、一賀梅珥約一石十賀梅珥或作十堆陳於營之四圍、
33肉猶在齒間、尚未食盡、主向斯民震怒、降之以重災、
34因在彼葬有慾心之民、故稱其地日基博羅特哈他瓦譯即有慾者墓之義
35民自彼啟行、至哈洗錄、遂居於哈洗錄焉、