Aa
Uy Quyền của Chúa Giê-xu Bị Thách Thức
1Một hôm, Chúa Giê-xu đang giảng dạy cho dân chúng và rao truyền Phúc Âm trong sân Đền Thờ, các thầy trưởng tế, các thầy dạy luật, và các trưởng lão đến hỏi:
2“Xin Thầy cho chúng tôi biết, Thầy cậy uy quyền gì để làm những việc đó? Ai ủy quyền cho Thầy?”
3Chúa đáp: “Ta cũng hỏi các ngươi một câu:
4Lễ báp-tem của Giăng bắt nguồn từ trời hay từ người?”
5Họ thảo luận với nhau: “Nếu chúng ta nói từ trời, ông ấy sẽ hỏi: Sao các ngươi không tin Giăng?
6Còn nếu chúng ta nói từ người, dân chúng sẽ ném đá chúng ta, vì dân chúng đều công nhận Giăng là nhà tiên tri.”
7Vậy họ đáp rằng: “Chúng tôi không biết.”
8Chúa Giê-xu đáp: “Nếu thế, Ta cũng không nói cho các ông biết nguồn gốc uy quyền của Ta.”
Ẩn Dụ về Đầy Tớ Gian Ác
9Chúa Giê-xu kể câu chuyện này cho dân chúng: “Người kia trồng một vườn nho, cho đầy tớ mướn, rồi đi xa một thời gian khá lâu.
10Đến mùa hái nho, chủ sai người nhà về thu hoa lợi. Nhưng các đầy tớ đánh đập và đuổi về tay không.
11Chủ sai người khác, lại bị đánh đập sỉ nhục và đuổi về tay không.
12Người thứ ba cũng bị đánh đập đến mang thương tích, rồi đuổi đi.
13Chủ vườn nho tự nghĩ: ‘Phải làm sao đây? Được rồi! Ta sẽ sai con trai yêu quý của ta đến, chắc họ phải kính nể con ta.’
14Thấy con trai chủ, các đầy tớ bảo nhau: ‘Nó là con thừa tự. Giết nó đi, sản nghiệp sẽ về tay chúng ta!’
15Và họ kéo người con ra ngoài vườn, giết đi.”
Chúa Giê-xu hỏi: “Vậy, chủ vườn nho sẽ đối xử với các đầy tớ cách nào?
16Ta quả quyết với anh chị em—chắc chắn chủ sẽ đến tiêu diệt họ và giao vườn cho người khác mướn.”
Người nghe góp ý kiến: “Mong không ai làm như mấy đầy tớ đó!”
17Chúa Giê-xu nhìn họ và phán: “Vậy câu Thánh Kinh này có nghĩa gì:
‘Tảng đá bị thợ xây nhà loại ra
đã trở thành tảng đá móng?’20:17 Thi 118:22
18Ai ngã vào tảng đá sẽ bị tan xác, còn tảng đá ấy rơi nhằm ai, sẽ nghiền họ ra bụi.”
19Nghe xong, các thầy dạy luật và các thầy trưởng tế muốn bắt Chúa Giê-xu ngay vì họ biết Ngài ám chỉ họ—họ là những đầy tớ gian ác. Nhưng họ không dám ra tay, vì sợ dân chúng nổi loạn.
Thuế cho Sê-sa
20Để tìm cơ hội, các lãnh đạo sai thám tử giả làm người thành thật. Họ cốt gài bẫy để bắt Chúa Giê-xu nộp cho chính quyền La Mã.
21Họ hỏi Chúa: “Thưa Thầy, chúng tôi biết lời Thầy dạy rất ngay thẳng. Thầy không thiên vị ai, chỉ lấy công tâm giảng dạy đạo Đức Chúa Trời.
22Xin Thầy cho biết có nên nộp thuế cho Sê-sa20:22 Từ ngữ gọi chung các hoàng đế La Mã không?”
23Biết rõ âm mưu của họ, Chúa Giê-xu nói:
24“Đưa Ta xem một đồng La Mã.20:24 Một đê-na-ri Hình và tên ai trên đồng bạc này?”
Họ đáp: “Sê-sa.”
25Chúa dạy: “Đem nộp cho Sê-sa những gì của Sê-sa, và trả lại Đức Chúa Trời những gì thuộc về Đức Chúa Trời.”
26Thế là âm mưu gài bẫy Chúa trước công chúng bị thất bại. Sững sờ vì câu trả lời của Chúa, họ cứng miệng không biết nói gì.
Thảo Luận về Sự Sống Lại
27Các thầy Sa-đu-sê—các lãnh đạo tôn giáo chủ trương không có sự sống lại từ cõi chết. Họ đặt câu hỏi:
28“Thưa Thầy, luật Môi-se dạy nếu người đàn ông nào qua đời không có con, thì em trai người đó sẽ lấy vợ goá của anh để sinh con nối dõi cho anh.
29Trường hợp nhà kia có bảy anh em. Người anh cả cưới vợ rồi chết không con.
30Người thứ hai cưới vợ góa của anh, cũng chết không con.
31Người thứ ba cũng vậy. Cứ thế, cả bảy người đều chết không con.
32Cuối cùng người phụ nữ cũng chết.
33Đến ngày sống lại, người phụ nữ đó sẽ làm vợ ai? Vì cả bảy người đều đã cưới nàng!”
34Chúa Giê-xu đáp: “Hôn nhân là việc của loài người trên đất.
35Còn người được sống lại trong Nước Trời không ai còn cưới gả nữa.
36Họ sẽ không chết nữa, nhưng giống như thiên sứ. Họ là con cái Đức Chúa Trời, vì được Ngài cho sống lại.
37Về vấn đề người chết sống lại, chính Môi-se đã đề cập trong trang sách viết về bụi gai cháy. Ông gọi Chúa là ‘Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của Y-sác, và Đức Chúa Trời của Gia-cốp.’
38Chúa là Đức Chúa Trời của người sống, không phải của người chết. Vậy đối với Đức Chúa Trời, mọi người đều sống.”
39Các thầy dạy luật đứng nghe buột miệng khen: “Thầy giải đáp hay thật!”
40Sau đó không ai dám hỏi Ngài nữa.
Đấng Mết-si-a Là Con Ai?
41Chúa Giê-xu hỏi họ: “Tại sao người ta nói Đấng Mết-si-a thuộc dòng dõi Đa-vít?
42Vì chính Đa-vít đã viết trong Thi Thiên:
‘Chúa Hằng Hữu phán bảo Chúa tôi:
Hãy ngồi bên phải Ta
43cho đến chừng Ta đặt kẻ thù
dưới gót chân Con.’20:43 Thi 110:1
44Đa-vít đã gọi Đấng Mết-si-a là ‘Chúa,’ thì sao Đấng Mết-si-a có thể thuộc dòng dõi Đa-vít được?”
45Khi dân chúng đang lắng nghe, Chúa nói với các môn đệ:
46“Phải đề phòng các thầy dạy luật, vì họ thích mặc áo lễ thật dài, mong được người ta kính chào ngoài đường phố, ưa ngồi ghế danh dự trong hội đường và phòng tiệc.
47Họ làm ra vẻ thánh thiện bằng cách đọc những bài cầu nguyện dài dòng, nhưng đồng thời lại cướp đoạt nhà cửa của những quả phụ cô đơn. Vì thế, họ sẽ bị trừng phạt nặng hơn!”