Aa
1耶和華諭摩西曰、
2汝攜亞倫及其子、與衣暨膏、並贖罪祭之牡犢一、牡綿羊二、無酵餅一筐、
3集會眾於會幕門、
4摩西遵耶和華命、會眾集於會幕門、
5摩西告之曰、今日所行、乃耶和華所命、
6遂攜亞倫及其子、以水濯之、
7以衣衣亞倫、束以帶、服以長衣、加以聖衣、束以良工所織之紳、
8亦予補服、置烏陵土明於其中、8:8 烏陵譯即光輝土明譯即無玷
9以冠冠之、冠前置金牌、即為聖冕、遵耶和華所諭摩西之命、
10摩西取膏釁會幕、及內所有、區別為聖、
11以膏灑壇凡七、釁壇與器、盤及其座、區別為聖、
膏亞倫使之成聖
12傾膏於亞倫首以膏之、區別為聖、
13遂攜亞倫諸子進前、衣之以衣、束之以帶、冠之以冠、遵耶和華所諭摩西之命、
14摩西又牽贖罪祭之牡犢、亞倫與子按手其首、
15於焉宰之、摩西以指取血、釁於壇之四角、以潔其壇、傾餘血於壇基、為之贖罪、區別為聖、
16取蓋臟之脂、與肝網、左右腎及其脂、焚之於壇、
17惟犢之身、與其皮肉及矢、焚於營外、遵耶和華所諭摩西之命、
18奉為燔祭之牡綿羊、亞倫與子按手其首、
19於焉宰之、摩西以其血沃於壇四周、
20臠切其肉、所臠切者、與首及脂、爇之以火、
21以水洗臟與腿、爇其全體於壇、是為馨香之燔祭、奉於耶和華為火祭、遵耶和華所諭摩西之命、
亞倫與其子任聖職
22又奉牡綿羊之一、即為區別任職之祭、亞倫與子按手其首、
23於焉宰之、摩西取血、釁於亞倫右耳之下垂、與右手之巨擘、右足之將指、
24又攜亞倫之子進前、以血釁其右耳之下垂、與右手之巨擘、右足之將指、沃餘血於壇四周、
25取脂及尾、蓋臟之脂、肝網、左右腎與其脂、暨右腿、
26於耶和華前無酵餅筐中、取無酵餅一、和油餅一、薄餅一、置於脂及右腿上、
27均付諸亞倫及其子之手、搖於耶和華前、以為搖祭、
28摩西自其手接之、爇於壇、在燔祭之上、是為任聖職之馨香、奉於耶和華之火祭、
29復取羊腔、搖於耶和華前、以為搖祭、此於任聖職之祭羊、為摩西所應得、遵耶和華所諭摩西之命、
30復取膏、及壇上之血、灑於亞倫及其子之身與衣、區別其身與衣為聖、
31摩西亞倫及其子曰、烹祭肉於會幕門、在彼食之、及區別任職筐中之餅、循我所命曰、亞倫及其子當食之、
32餘肉與餅、爇之以火、
33行區別任職之禮、共歷七日、此七日內、勿出會幕門、迨盈其日、
34今日所為、乃耶和華所命、為汝贖罪、
35必居會幕門、晝夜無間、歷至七日、守耶和華所命之役事、免爾死亡、我所奉之命如此、
36亞倫及其子、悉循耶和華藉摩西所命之事而行、