Aa
歷舉約瑟後裔所得之地之四境
1 約瑟子孫掣籤得地、自約但河濱之耶利哥、至耶利哥水東、及伯特利山之野、
2伯特利路斯、沿亞其界、至亞大錄
3西向押利底界、至平原之伯和倫界、及基色、極於海。
4約瑟子、馬拿西以法蓮所受之業。○
歷舉以法蓮支派所得之地之四境
5 以法蓮族、循其世系、得地之東界、即亞大錄亞達、及岡上之伯和倫
6北界之西、至蜜米大、東至大納示羅、又至雅挪哈
7雅挪哈、至亞大錄拿臘、延耶利哥、及約但河。
8西自大布亞、至加拿溪、極於海、此以法蓮族、循其世系、得業之界。
9上二邑與其鄉里、雖在馬拿西業中、尚屬以法蓮族。
迦南人有未見驅逐者
10 迦南人居基色、不為以法蓮人所逐、仍處其中、入貢以服役、至於今日。