Aa
勸以聽受正道許以立師訓誨
1凡爾渴者、當來就水、無金者亦來、爾曹悉來購而食、雖無金亦可來購、雖不予以價值、亦可沽酒與乳、
2爾胡為以金以金原文作權銀購不足為食之物、胡為以勞而得者易不能使爾得飽之物、爾聽從我、可食嘉肴、得享肥甘、而中心歡暢、
3爾其傾耳就我而聽、則可得生、則可得生或作爾心則可蘇醒我與爾立永約、以所許大衛之恆恩恆恩或作實惠賜爾、
4我立之為列國之訓誨師、訓誨師原文作證立之為君、命令萬邦、
5爾素未識之國、爾必召之、素未識爾之國、必趨赴爾、皆因主爾之天主、皆因使爾得榮之以色列聖主、
6先知曰、主可尋得、爾當求之、主離不遠、爾當籲之、
勸以悔改
7惡人當離其途、不義者當屏除其謀、其謀或作私念歸誠於主、主必矜恤之、當歸誠於我天主、蓋天主廣行赦宥、
主道孔達主言大成
8主曰、我之意迥非爾之意、我之途迥非爾之途、
9我途高於爾途、我意高於爾意、如天高於地、如天高於地或作如天地懸隔
10譬諸雨雪、自天而降、不返於上、必滋潤土壤、使之萌芽結實、使播者有種、使饑者饑者原文作欲食者得食、
11我言一出我口、亦必若是、決非徒然、亦不返回、必成我旨、我命之行者、無不亨通、
12爾歡然而出、享平康而蒙引導、山岡將謳歌於爾前、田野諸樹聲如鼓掌、
13松柏將生、以代荊棘、岡拈將生、以代蒺藜、或作於生荊棘處必生松柏於生蒺藜處必生岡拈由此主名顯揚、為主大能之證、永世不替、