Aa
謳歌勉人
1當是日、猶大人將謳歌曰、我邑鞏固、雖無城堞、上帝必扞衛予、
2當闢其門、守道之善民可入、
3篤信乎主、惟恆其心、永錫平康。
恆賴上帝因上帝秉公賞罰
4 耶和華為永生上帝、爾當恆賴、
5高者降為卑、都城百仞、使之傾圮、成為邱墟、
6使窮乏之民蹂躪之、
7義人之道正直、主秉公義、使善人得履坦途。
8耶和華與、遵爾律例、余仰望爾、中心所願、念爾弗置。
9我之中心、夜則慕爾、朝則求爾、爾降災於世、兆民嚮義、
10作惡者流、雖錫以寵光、亦不殷然慕義、居仁義之邦、橫行如故、耶和華有威可畏、彼不敬恪。
11耶和華與、爾顯大能、彼不瞻望、惟爾熱中祐民、降火燬敵、令彼見此而愧。
因向民施恩
12 耶和華與、爾賜我以平康、我所作為、俱蒙爾祐、
13前此君我者、不一而足、今而知耶和華為我上帝、惟頌爾名。
14彼死不生、在幽冥中不能復起、爾降罰滅之、其名不傳。
15耶和華與、爾恢廓斯邦、使其界延袤、至於地極、爾有尊榮焉。
16耶和華與、民罹禍患、望爾眷佑、既受扑責、則柔聲下氣、以祈求爾、
17若婦臨產號呼、劬勞不勝、我儕受爾督責、亦若是。
18譬諸懷妊、亦甚艱難、而所產惟風、我不得拯救斯邦、民不能免於艱苦、
19然必復振興、若死者必甦、雖居塵土、將勃然起、謳歌不已、若草枯萎、既經雨露、必復向榮、斯邦之民、已死復生亦若是。
勸人敬待上帝
20我民宜入室闔門、暫匿其身、待患難之過、
21越在疇昔、人殺選民、瘞埋其血、今必昭然顯露、蓋耶和華勃興、降罰於世、以彰厥罪焉。