Aa
斥責以法蓮猶大
1 以法蓮食風而追東風、日增虛誑強暴、與亞述結盟、貢油於伊及或作以法蓮日增虛誑強暴與亞述結盟貢油於伊及地乃如捕風
2主必斥責猶大、循雅各途而罰之、視其所為、加之以報、
述主上古所施之恩勸之悔改
3雅各在母胎執其兄之踵、倚恃己力、倚恃己力或作壯年之時與神較量、
4與天使較量、又且獲勝、向彼哭泣求恩、遇之於伯特利、在彼與我儕言、
5主萬有之天主、大號稱為耶和華、
6爾當歸誠於爾之天主、守虔誠公義、且恆望爾之天主、
以法蓮行不義大干主怒
7 以法蓮 猶如商賈、手持不公之權衡、樂行欺詐、
8以法蓮自謂我已富有、已獲貨財、凡我由勤勞所得者、人必不見我有不義、不義原文作愆尤有獲罪之處、
9我乃主爾之天主、昔導爾出伊及、必復使爾居帷幕、與大會之日無異、
10我屢諭先知、多賜默示、藉諸先知設譬、以教斯民、
11基列之民、固犯罪愆、固行虛妄、吉甲人愆尤更甚、吉甲獻牛為祭、彼之祭壇、多如田隴之土壘、
12雅各遁至亞蘭地、以色列為得妻服事人、為得妻牧群畜、
13主藉先知、導以色列人出伊及以色列亦因先知而得保全、以色列亦因先知而得保全或作以色列得保全亦因先知
14以法蓮怒特甚、彼殺人流血之罪、必歸於其身、所行醜惡之事、其主必報之、