Aa
雅各遺囑十二子
1 雅各召眾子曰、當集於前、我將以異日之事告爾。
2惟爾眾子、宜咸集、聽乃父以色列之言。
為眾子祝福預言來事
3我之冢子、厥惟流便、我力方剛、始鍾爾身、有威有能、惟爾獨擅。
4然爾多欲、如水之沸、爾上父榻而污之、故不卓越於昆弟間。
5西面利未兄弟也、詭詞約人、而行殘忍。49:5 詭詞二句或曰其刃是為殘忍之器
6我心不願與同謀、我意不願與共會、其乘怒而殺人、其縱欲而圮垣。49:6 圮垣或曰斷牛之筋
7厥怒烈、厥氣暴、悉屬可詛、我必分之於雅各家、散之於以色列族。
8猶大與、兄弟必頌美爾、爾父之子、伏拜爾前、爾必扼敵之吭。
9猶大若稚獅、見物則斷傷之、悠然而去、吾子如牡獅、伏視眈眈、亦猶牝獅、孰敢攖之。
10猶大族中、代有秉鈞執政之人、待賜安者至、民咸歸之。
11縶厥驢於葡萄樹、亦維小驢於葡萄樹之佳者、以酒滌衣、以葡萄汁濯服。
12其目因酒而赤。其齒因乳而白。
13西布倫將居海濱、泊舟之所、界延西頓
14以薩迦如健驢、卧於兩籓間、
15以靜逸為可嘉、以土壤為美觀、仔肩而負荷、入貢以服役。
16將治其民、為以色列族支派之一。
17如蛇於途側、蝮於道旁、以傷馬足、乘者下墜。
18耶和華拯我、我所企望。
19伽得為軍所侵、反襲其後。
20亞設藏有珍錯、王所食之甘旨、悉產其地。
21納大利歡聲、如既釋之麀。
22約瑟如蔥蘢之樹、植於泉旁、其枝蔓延踰垣。
23約瑟為矢人所困、爭競而窘遂之。
24以色列有力之牧者、即雅各有能之上帝、故其弓仍勁、其手尚強。
25爾父之上帝、眷祐於爾、全能之主、錫嘏於爾、天上之繁祉、地下之名泉、產育乳哺之福。
26爾父之福、恆久不已、勝於亙古山嶽所出之寶物、昔約瑟遠兄弟而去、此福必歸其首。
27便雅憫如狼、斷傷牲畜、朝吞所獲、夕分所得。○
28此皆以色列十二支派、其父為之祝嘏、各依其祚、而禱其福。
以葬己之事囑其諸子
29父命之曰、我將返本、當葬我於以弗崙田中之穴、附吾祖父側。
30亞伯拉罕以弗崙迦南慢哩相對麥比拉49:30 編註:「麥比拉」原影像本為「麥比拉田之穴、以為塚地。
31族人於斯土葬亞伯拉罕、及其妻撒拉、亦葬以撒及其妻利百加、我亦葬利亞
32其田與穴、購自人。
雅各卒
33 雅各命眾子畢、斂足於床、氣絕返本。