Aa
閃含雅弗之後裔
1 挪亞雅弗、洪水後生子、其裔如左、
2雅弗之子、歌篾瑪各瑪代雅完土巴米設提拉
3歌篾之子、亞實基拿利法陀迦瑪
4雅完之子、以利沙他施基提多單
5此數人散處州島、各為方言、族姓、邦國、○
6之子、古實麥西迦南
7古實之子、西巴哈腓拉撒弗他拉瑪撒弗提迦拉瑪之子、示巴底但
8古實之裔甯錄、在世始為英武、
9在耶和華前、為獵夫之雄、故語云、斯人為獵夫之雄、如甯錄在耶和華前也、
10其國肇於巴別以力亞甲甲尼、俱在示拿地、
11由彼往亞述、建尼尼微利河伯迦拉
12尼尼微 迦拉間之大邑利鮮
13麥西路低族、亞拿米族、利哈比族、拿弗土希族、
14帕斯魯細族、迦斯路希族、迦斐託族、非利士族由迦斯路希而出、○
15迦南生冢子西頓、與
16耶布斯族、亞摩利族、革迦撒族、
17希未族、亞基族、西尼族、
18亞瓦底族、洗瑪利族、哈末族、此後迦南族姓曼衍、
19迦南之境、自西頓、越基拉、至迦薩、又越所多瑪蛾摩拉押瑪洗扁、至拉沙
20此乃之子孫、各依其族姓、方言、疆域、邦國、○
21雅弗亦生子、希伯全族之祖、
22其子乃以攔亞述亞法撒路德亞蘭
23亞蘭之子、乃烏斯戶勒基帖瑪施
24亞法撒沙拉沙拉希伯
25希伯二子、一名法勒、因是時世人分析也、法勒之弟名約坍
26約坍亞摩答沙列哈薩瑪非耶拉
27哈多蘭烏薩德拉
28俄巴路亞比瑪利示巴
29阿斐哈腓拉約巴、此皆約坍之子、
30其所居之域、自米沙以迄東山西發
31此乃之子孫、各依其族姓、方言、疆域、邦國、○
32以上所載、皆挪亞子孫之宗族、依其世系邦國、洪水後分析於地、