Aa
1歲初、列王出戰時、大衛約押偕其臣僕、及以色列眾出、遂敗亞捫族、圍拉巴大衛居於耶路撒冷、○
大衛干罪
2日夕大衛自牀起、遊行於宮巔、見一婦沐浴、貌甚美、
3大衛遣人問婦為誰、或曰、非以連女、烏利亞拔示巴乎、
4大衛遣使取之、既至、濯其不潔、大衛與之同寢、婦乃歸、
5婦懷妊、遣人告大衛曰、我懷妊矣、
6大衛遣人諭約押曰、遣烏利亞見我、約押遂遣之入覲、
7烏利亞既至、大衛約押若何、民眾之況若何、戰事之效若何、
8又謂烏利亞曰、爾其歸家濯足、烏利亞出王宮、王賜饌隨其後、
9烏利亞寢於宮門、與其主之僕偕、不歸私第、
10或告大衛曰、烏利亞未歸其第、大衛烏利亞曰、爾非自遄征而至乎、奚不歸第、
11烏利亞曰、匱及以色列 猶大族、咸居柴柵、我主約押與我主之僕、屯於田野、我豈可歸第飲食、與妻偕寢乎、我指爾及爾生命以誓、我決不為此、
12大衛曰、今日仍居於此、明日我遣爾往、烏利亞是日居耶路撒冷
謀殺烏利亞
13翌日、大衛召之、乃飲食於其前、大衛使之醉、至夕而出、仍寢於牀、與其主之僕偕、不歸其第、
14詰朝、大衛致書約押、付於烏利亞手以達、
15書曰、可置烏利亞於前茅、劇戰之處、爾眾則退、俾其被擊而死、
16約押窺城、知敵勇士所在、則委烏利亞於彼、
17邑人出、與約押戰、大衛之僕、沒者數人、烏利亞亦死、
18約押遣人以戰事告大衛
19囑使者曰、爾以戰事告王既畢、
20如王怒曰、爾何迫城以戰、豈不知敵必自城而射乎、
21耶路比設亞比米勒為誰所擊、非婦自城擲磨石於其身、而彼死於提備斯乎、爾傅於城何耶、則曰、爾僕烏利亞亦死、
22使者遂行、見大衛、以約押所命告之、
23曰、敵勝於我、出而逆我於野、我追襲之、逼近城門、
24射者自城射爾僕、王之僕中、數人隕亡、爾僕烏利亞亦死、
25大衛謂使者曰、爾其語約押曰、毋以此為憂、刃之吞人、或彼或此、當益奮厥力、攻城而毀之、以此勉勵約押
26烏利亞妻聞夫烏利亞死、為之哀哭、
娶拔示巴
27喪事既畢、大衛召之入宮、遂為其妻、因而生子、然大衛所為、耶和華不悅之、