Aa
約押拉巴大衛耶路撒冷拔示巴
1諸王出戰後、一載既周、或作周滿一年諸王出戰之時大衛又遣約押、率其臣僕、與以色列出戰、又敗亞捫人、又敗亞捫人或作毀亞捫人之地環攻拉巴大衛仍居於耶路撒冷
2一日將暮、大衛自床起、行於王宮之平頂、見一婦沐浴、婦貌甚美、
3大衛遣人問婦為誰、或曰、以連之女、烏利亞之妻拔示巴
4大衛遣人取之、婦既至、大衛與之同寢、婦蒙不潔、浴而歸其家、或作婦方因月經沐浴潔身大衛遣人取之婦既至大衛與之同寢婦遂歸家
5婦懷孕、遣人告大衛曰、我懷孕矣、
大衛拔示巴夫來婉言勸之歸以掩其事烏利亞弗敢歸
6 大衛遣人往命約押曰、爾遣烏利亞來見我、約押烏利亞大衛
7烏利亞既至大衛前、大衛約押及軍士軍士原文作民皆平康乎、亦問戰事若何、
8遂命烏利亞曰、可下爾家、滌爾足、烏利亞出王宮、王賜食以隨其後、
9烏利亞寢於宮門、與其主王之臣僕偕、未下己家焉、
10或告大衛曰、烏利亞未歸其家、大衛烏利亞曰、爾自行路而歸、何不下爾家乎、
11烏利亞大衛曰、匱與以色列軍及猶大軍、俱居於幕、我主約押及我主王之臣僕、咸居田野營中、我豈可歸家飲食、與妻同寢乎、我指王與王之生命而誓、我必不行此、
12大衛烏利亞曰、今日仍居此、明日我遣爾往、烏利亞是日與明日居耶路撒冷
13大衛召之來、賜以飲食、使飲而醉、至夕、烏利亞出、寢於床、與其主王之臣僕偕、仍不下其家、
大衛烏利亞寄諭於約押密令致之死
14明日大衛致書約押、命烏利亞齎之、
15書曰、爾曹使烏利亞前進、至陣勢危險處、則退而離之、使其被擊而死、
16約押圍城時、知敵有精兵之處、則命烏利亞往戰、
17邑人出與約押戰、大衛臣僕中倒斃數人、烏利亞亦死、
約押遣人以烏利亞亡之事報大衛
18 約押遣人以戰事悉告大衛
19囑使者曰、爾以戰事告王已畢、
20王若怒曰、爾曹戰時、何逼近城垣、豈不知敵必自城而射乎、
21耶路比設耶路比設即耶路巴力見士師六章三十五節亞比米勒、死於提備斯、誰擊之死、非一婦自城拋磨石之上層、中之而死乎、爾曹何逼近城垣、爾則曰、王之臣烏利亞亦死、
22使者至大衛前、以約押所命之言、告大衛
23使者謂大衛曰、敵強於我、出郊與我戰、我復追之、逼近城門、
24射者自城射王之臣僕、殞亡數人、王之臣烏利亞亦死、
25大衛謂使者曰、爾當告約押曰、勿以此為憂、刀劍殺人、刀劍殺人或作亡於刃者或彼或此、無所定焉、但當極力攻城而傾毀之、爾可以此言慰約押
26烏利亞妻聞夫烏利亞已死、為之哀哭、
大衛拔示巴
27哀哭日既畢、大衛遣人召之入宮、為大衛妻、從大衛生子、然大衛所為、主不悅之、