Aa
摩押叛
1 以色列亞哈薨、摩押人叛。
亞哈謝有疾遣使往詢巴力西卜以利亞呵責之示以必不得愈
2 亞哈謝撒馬利亞墜樓欄致疾、遣使者曰、爾往詢以革倫之上帝巴力西卜、此疾得愈否。
3耶和華之使告的庇以利亞曰、爾往迓撒馬利亞王之使者、告之曰、在以色列中豈無上帝、乃往詢以革倫之上帝巴力西卜乎。
4耶和華云、爾寢於床、不得再下、至於死亡。以利亞遂往。
5使者反。王曰、爾何遽返。
6曰、有人迓我、使我以耶和華所言、反告於王云、在以色列中、豈無上帝、乃遣人詢以革倫之上帝巴力西卜乎。故爾寢於床、不得再下、至於死亡。
7曰、迓爾而告以此言者、其人若何。
8對曰、身衣裘服、腰束革帶。王曰、是的庇以利亞也。
亞哈謝遣人往擒以利亞以利亞求火於天燬其人二次皆然
9遂遣五十夫長、率五十人、既至、見以利亞坐於山巔、謂之曰、上帝之僕、王命爾下。
10以利亞對曰、如我為上帝之僕、願火自天降、燬爾及五十卒、於是自天降火、燬五十夫長及卒。
11王再遣五十夫長、率卒五十、謂之曰、上帝之僕、王命爾速下。
12以利亞曰、如我為上帝之僕、願火自天降、燬爾及五十卒。於是上帝自天降火、燬五十夫長及卒。
王三次遣人往擒以利亞以利亞矜憐弗燬以利亞受囑於天使乃往見王面責之示以必死
13三遣五十夫長、率卒五十、陟山拜跪於以利亞前、求曰、上帝之僕歟、請以我及我卒之命為寶。
14前者火自天降、燬五十夫長、及五十卒、如是者再、今請爾以我命為寶。
15耶和華之使告以利亞云、汝下毋畏。遂下覲王、
16告王曰、耶和華云、爾遣人詢以革倫之上帝巴力西卜、在以色列中、豈無上帝、可以諮諏、故爾寢於床、不得再下、至於死亡。
亞哈謝弟約蘭即位
17王果薨、循耶和華以利亞之言、王無子、弟約藍繼位、事在猶大約沙法約蘭之二年。
18亞哈謝事實、備載於以色列王紀畧。