Aa
珍寶與瓦器
1吾人既蒙洪恩、而負此使命、故中心不餒、
2毅然棄絕一切暗昧可恥之事、不行巧詐、不貶損天主之道、惟知在天主明鑒之下、藉真理之昌明、而自致於各人之良知而已。
3若謂吾人之福音為晦澀而難明者、其惟於沉淪之徒為然歟!
4蓋斯世之君、已矇不信者之心、以致基督榮耀福音之真光、亦無由照入;而基督固天主之肖影也。
5蓋吾人決不作自我宣傳、惟知宣揚吾主耶穌基督;而吾人則因耶穌之故、而充爾等之僕人者耳。
6夫天主昔嘗作光於黑暗之中矣、今乃照耀於吾人之心中、俾吾人得藉基督耶穌之聖容、而洞識天主之光榮。4:6 見古經創世紀第一章第三節;及先知意灑雅書第九章第一節。
7然此真光之在吾人、猶珍寶之藏於瓦器也。應知可貴者在天主之德、而不在吾人之身。
8故吾人雖四面受迫而未陷絕境也;雖進退維谷、而未淪末路也;
9備受窘逐、而未為天主所棄也;飽嘗磨折、而未見消滅也;
10恆體耶穌之死、亦欲體耶穌之生也。
11蓋吾人雖有生、實無時不為耶穌而死、庶幾吾人血肉之軀、亦得載耶穌之生、而顯揚之耳。
12總之、吾人之死、亦所以促進爾等之生也。4:12 聖詠第一百一十六首第十節。
13雖然、經不云乎、『中心所信、不能不言。』吾人既具此信仰精神、亦曰中心所信、不能不言而已矣。
14吾人固知使耶穌復活之天主、亦必使吾人因耶穌而復活、且使我儕得與爾同立其前。
15蓋萬事莫非為爾等之故、亦欲使聖寵廣被元元、俾萬眾一心、稱謝天主之光榮云耳。
16因此吾人中心不餒;外形雖萎、而靈心則日新又新矣。4:16 見致厄弗蘇人書第三章第十六節。
17蓋目前所受之區區苦痛、所以為吾人作成無量之榮福也。
18第吾人所仰慕者、非形而下之事、乃形而上之事;蓋形而下者暫而不久、而形而上者則永生靡暨也。