Aa
約拿單褒揚大衛
1 掃羅語其子約拿單、及其臣僕、使殺大衛
2約拿單甚悅大衛、告之曰、我父謀殺爾、詰朝請自慎、匿於僻處、
3我出至爾所在之田、立於父側、與言爾事、若有所見、即以告爾、
4約拿單對父掃羅、褒揚大衛、曰、王勿獲罪於爾僕大衛、蓋大衛未嘗獲罪於爾、彼之所為、於爾甚善、
5昔冒死擊非利士人、耶和華為以色列眾大施拯救、爾見之喜、今何無故殺之、流無辜之血、而干罪戾乎、
6掃羅約拿單言、指維生之耶和華而誓、必不殺之、
7約拿單大衛、以是告之、導見掃羅、侍前如故、○
8厥後又有戰鬥、大衛出與非利士人戰、大行殺戮、其眾遂遁、
9耶和華使惡神臨於掃羅掃羅執戟、坐於室中、大衛鼓琴、
10掃羅欲以戟刺大衛、釘之於牆、大衛避焉、戟入於牆、是夕大衛遁而獲免、
11掃羅遣使守大衛第、待旦殺之、大衛米甲大衛曰、今夕不自救、明日必見殺、
12米甲自牖縋之、逃而獲免、
米甲釋大衛
13 米甲取家神之像置於牀、以羊毧衾蔽其首、覆之以裯、
14掃羅遣使執大衛、婦曰、彼病矣、
15掃羅復遣其使視大衛曰、以牀舁之來、俾我殺之、
16使者入、見像於牀、羊毧衾蔽其首、
17掃羅米甲曰、何欺我若此、容我敵逃而獲免、米甲對曰、彼云任我去、勿使我殺爾、○
18大衛逃而獲免、至拉瑪撒母耳、以掃羅所待告之、遂與撒母耳拿約居焉、
19或告掃羅曰、大衛拉瑪拿約
掃羅及其使感神而言
20 掃羅遣使執之、至則見彼先知一班、感神而言、撒母耳立於其中為之長、上帝之神臨於使者、彼亦感神而言、
21或告掃羅、又遣他使、亦感神而言、三遣使、亦感神而言、
22乃親往拉瑪、至西沽大井、問撒母耳 大衛安在、或曰、在拉瑪拿約
23遂往拉瑪拿約、上帝之神亦臨之、且行且言、至拉瑪拿約
24解其衣、在撒母耳前、感神而言、永朝永夕、裸體而臥、故有言曰、掃羅亦在先知中乎、