Aa
大闢為撒但所惑強約押核民數
1 撒但欲害以色列族、誘惑大闢、使核民數。
2大闢約押、與民長曰、往核以色列民數、自別是巴、反而告我。
3約押曰、勿論民數多寡、惟願耶和華增益百倍。斯民之眾、莫非我王臣僕、乃王喜核民、遺禍以色列族、何與。
4王意已決、約押不能違、於是遍以色列族至耶路撒冷
5統核民眾、以數進大闢以色列族能從軍者、百有十萬、猶大族四十有七萬。
6約押以王命為不善、故利未便雅憫二族、不核其數。
旋悔之
7 大闢所為、上帝不悅、遂擊以色列族。
8大闢禱上帝曰、我所行者、大干罪戾、不智孰甚、求爾宥僕之過。
上帝示大闢有三災必降其一任自擇之大闢乃擇瘟疫
9先見者伽得大闢所倚重。耶和華命彼、
10往告大闢曰、三災之中、耶和華必降一於爾、使爾自擇。
11-12伽得大闢曰、耶和華云、或饑饉薦臻、歷至三年、或勁敵追襲、歷至三月、或我遣使降災、瘟疫流行、遺禍於以色列民、歷至三日、爾其思之、於斯三者、爾擇其一、俾我反告遣我者。
13大闢曰、我迫阨甚矣。耶和華矜憫為懷、願陷於其手、勿陷於人手。
民中死者七萬人大闢承認己罪求上帝息災
14 耶和華降疫癘、遍染以色列族、死者七萬。
15上帝耶和華遣使至耶路撒冷擊眾、忽垂顧息怒、諭天使曰、足矣、可止爾手、其時耶和華使者在耶布士人、亞勞拿之穀場。
16大闢耶和華之使者、立於空中、拔刃在手、直指耶路撒冷、則率長老、俱衣麻服、俯伏於地。
17大闢籲上帝曰、核民數者、非我乎、我犯罪行惡、何與群羊、請我上帝耶和華、攻我及我全家、毋降災於斯眾。
大闢奉上帝命於亞勞拿禾場築壇獻祭上帝賜休微止瘟疫
18 耶和華之使、命伽得大闢曰、前往築臺、奉事耶和華、在耶布士亞勞拿之穀場。
19大闢迦得之言、遵耶和華命而行。
20亞勞拿打麥時、回見天使、即與其四子共匿、
21大闢至、乃出穀場、伏地而拜。
22大闢曰、以此穀場、予我築壇、奉事耶和華、我與爾值、俾民疫止。
23亞勞拿曰、我主我王、願以牛予爾為燔祭、以打穀之器為柴、麥為禮物、惟所欲取、俱獻於爾。
24大闢王曰、不可、我欲購之、以償爾值、不欲不費我財、而取爾物、用獻燔祭、奉事耶和華
25於是以金三百、予亞勞拿、而購其地。
26在彼築壇、奉事耶和華、而獻燔祭、及酬恩祭、籲耶和華耶和華允所祈、自天降火於祭壇、
27命使者以刃入鞘。
後又獻祭於彼
28是時大闢耶和華降臨於耶布士亞勞拿之穀場、應其所祈、遂在彼獻祭。
29昔在曠野摩西所造耶和華會幕及燔祭之壇、今在基遍崇邱、
30大闢耶和華使者之刃、不及陟崇邱、以詢上帝。