Aa
羔羊
1又見位於寶座者、右手執一卷、內外俱有文字七印緘焉。
2復見一大力天神揚聲而言曰:「誰堪展其卷而啟其緘乎?」
3舉天上、人間、地下、竟無有能展其卷或注視之者。
4吾於是大哭、恨無大德者堪展其卷或注視之。
5一老謂予曰:「毋哭也!彼猶太之獅、大維根株之萌蘖已戰勝一切、因得展其卷而啟其緘矣。」5:5 創世紀第四十九章第九節、及先知意灑雅書第十一章第一節。
6當時吾見寶座及四靈物前、諸老之間、一羔羊立焉;狀若適見殺者具七角七目;七目者、即充塞大地之天主七神也。
7羔羊詣位於寶座者之前、
8即自其右手取卷;既得卷、四靈物及二十四老咸俯伏羔羊前、各抱一琴、及滿貯靈香之金爐;靈香者、眾聖之祈禱也。
9諸老合奏新歌一曲、其詞曰:
誰堪受其書而啟其緘兮、惟爾具斯大德、
爾曾自獻為犧牲兮、流爾寶血;
贖元元於各種各族兮、萬邦重譯;
俾翕然歸返乎天主兮、以成神國;
10為王為鐸兮、統御寰域。
11時見群神、繞寶座及靈物諸老而環立、其數千千萬萬、
12聞其揚聲而言曰:「獻作祭牲之羔羊、允有大德、宜其受權、宜其受富、宜其受慧、宜其受能、宜其受尊、宜其受榮、宜其受祉!」
13又聞天上、人間、地下、海中一切眾生、同聲而呼曰:「願寶座之主及羔羊受享一切靈祉、一切尊榮、一切權能、永世靡暨!」
14四靈物應曰:「心焉祝之。」諸老俯伏而頂禮焉。