Aa

Thi Thiên 96

Khuyên Dân Kính Thờ Chúa
1Hãy dâng lên Chúa Hằng Hữu một bài ca mới!
Hỡi cả thế gian hãy chúc tôn Chúa Hằng Hữu!
2Hãy ngợi ca Chúa Hằng Hữu, chúc tụng Danh Ngài.
Ngày lại ngày tường thuật ân cứu độ.
3Tuyên dương vinh quang Ngài giữa các nước.
Rao truyền việc diệu kỳ của Chúa cho các dân.
4Vĩ đại thay Chúa Hằng Hữu! Ngài là Đấng đáng ca tụng bật nhất!
Phải kính sợ Ngài hơn mọi thánh thần.
5Thần của các dân khác chỉ là hình tượng,
nhưng Chúa Hằng Hữu dựng nên các tầng trời.
6Vinh dự và uy nghiêm tỏa ra trước Chúa;
tuyệt mỹ và hùng mạnh ở nơi thánh Ngài.

7Hỡi các dân trên thế giới, hãy công nhận Chúa Hằng Hữu;
hãy công nhận vinh quang và quyền năng Chúa Hằng Hữu.
8Hãy dâng lên Chúa Hằng Hữu vinh quang tuyệt đối!96:8 Ctd xứng đáng cho Danh Ngài
Hãy đem tế lễ vào hành lang Ngài.
9Hãy thờ phượng Chúa Hằng Hữu trong hào quang thánh.
Hỡi cả thế giới hãy run sợ trước mặt Ngài.
10Hãy nói với các dân tộc: “Chúa Hằng Hữu tể trị!”
Cả thế gian vững bền và không hề lay chuyển.
Chúa sẽ xét xử công minh mọi dân tộc.

11Hỡi tầng trời hãy vui mừng, hỡi đất hãy hớn hở!
Hỡi biển và mọi sinh vật dưới nước hãy ca vang!
12Hỡi đồng xanh với các mọi vật trong đó cùng nhảy múa!
Hỡi cây rừng trổi giọng hát hòa thanh
13trước mặt Chúa Hằng Hữu, vì Ngài đang đến!
Chúa đến để phán xét thế gian.
Chúa sẽ xét xử thế giới bằng công bình,
và các dân tộc bằng chân lý Ngài.