Aa
勸民萬民讚主彰主奇功
1爾曹當向主唱新詩、普天下人皆當歌唱、
2當向主歌唱、讚美主名、日日宣揚主之救恩、
3在列國中稱述主之榮耀、在萬民間傳揚主之奇跡、
主至大非虛神可比
4因主至大、極當頌揚、在諸神之上、顯威可畏、
5異邦所敬諸神、悉屬虛無、創造穹蒼者惟主、
復勸人歸榮於主以主為君布告萬邦
6在主前有光輝威嚴、在主之聖所、顯權能榮耀、
7列邦萬族、皆當將榮耀權能歸於主、
8將榮耀歸於主名、奉禮物進主之院宇、
9當在至聖至美之所敬拜主、普天下人、爾曹皆當敬畏主、
10當傳揚列邦云、主執掌王權、使世界安定、永不動搖、必按正直判斷萬民、
11在主前天必歡喜、地必快樂、海及其中萬物、悉發大聲、
12田野與其中所有之物、皆必喜樂、惟時林中樹木、盡皆歡呼、
主必來秉公行鞫於世
13因主必來審鞫普天下、按正直審鞫世界、依誠實判斷萬民、