Aa
Thi Thiên. Bài Ca Dùng trong Ngày Sa-bát
1Còn gì hơn cảm tạ Chúa Hằng Hữu,
có chi bằng ca ngợi Đấng Chí Cao.
2Công bố lòng nhân ái Ngài khi trời vừa sáng,
rao truyền đức thành tín Chúa lúc đêm vừa buông,
3với đàn hạc, tiếng tơ thánh thót,
với đàn lia, âm điệu du dương.

4Lạy Chúa Hằng Hữu, lòng con hớn hở vì việc Chúa làm cho con!
Dâng hoan ca khi thấy rõ việc Ngài thực hiện.
5Lạy Chúa Hằng Hữu, công việc Ngài quá vĩ đại!
Tư tưởng Chúa thật vô cùng sâu sắc.
6Người điên dại không sao biết được,
người ngu dốt không hiểu được điều này:
7Người ác có khi tràn lan như cỏ dại,
người gian tham hưng thịnh một thời,
rốt cuộc họ cũng điêu tàn tan tác.

8Nhưng chỉ Ngài, lạy Chúa Hằng Hữu, vẫn cầm quyền tối cao đời đời.
9Chúng con biết kẻ thù Ngài, Chúa Hằng Hữu, sẽ hư vong;
và tất cả người gian ác sẽ thất bại.
10Chúa thêm sức cho con mạnh như bò rừng.
Ngài xức dầu cho con bằng dầu mới.
11Mắt con đã chứng kiến cảnh quân thù bại trận;
tai con nghe tiếng rên la của bọn ác gian.
12Người công chính sẽ mọc lên như cây chà là,
xanh tốt như cây bá hương Li-ban.
13Vì người được trồng trong nhà Chúa Hằng Hữu.
Sẽ trổ hoa trong hành lang của Đức Chúa Trời chúng ta.
14Ngay cả khi đến tuổi già vẫn luôn sai trái;
đầy nhựa sống và mãi mãi tươi xanh.
15Người sẽ công bố: “Chúa Hằng Hữu là công chính!
Ngài là Vầng Đá của con!
Trong Ngài không có điều gian ác!”