Aa
亞薩所作之詩使伶長歌之用迦特樂器○
勸勉以色列人奏樂頌揚主值主所定節期更宜如此
1爾曹當向賜力於我之天主大聲頌揚、向雅各之主歡呼、
2謳歌擊鼓、彈名琴、鼓美瑟、
3當吹角、在月朔、在月望、在我守節筵之日、
4此乃以色列中之常例、為雅各之天主所定之禮儀、
5主往攻伊及之時、曾為約瑟族立此法度、惟時我聞我所不知之言、
6主云、彼時我使爾肩不再負擔、使爾手不再攜筐、
以報主昔日援救之恩
7爾急難時呼籲我、我拯救爾、從雲密雷鳴之處應允爾、在米利巴水試驗爾、細拉、
8我民乎、我警誡爾、爾須敬聽、以色列乎、惟願爾聽從我、
9不可崇奉別神、異邦之神、不可叩拜、
10我乃主爾之天主、曾引導爾出自伊及、爾張爾口、我即使之充滿、
歎民頑梗不遜如恪遵主命必錫純嘏
11第我民不聽從我言、以色列人不肯歸順我、
12我即任其心中剛愎、聽其隨意而行、
13我民若肯聽從我、以色列人若肯遵行我道、
14我即速敗其仇、攻擊其敵、
15使憾主之人、亦自歸順、使我民之年代、永久不絕、
16我必將嘉麥賜以為食、並使其飽飫自磐而出之蜜、