Aa
天使宜以尊榮能力歸上帝
此亦大闢所作
1天使以尊榮能力、歸於耶和華兮、
2彰著其名、於至聖之明宮、而崇拜之兮、
雷之震動萬物彰顯上帝之威能上帝永世治理萬物
3 耶和華輝光之上帝兮、行其轟雷、聲聞波際兮、
4其聲霹靂雄壯兮、
5利巴嫩之柏香木、為其所折兮、
6利巴嫩西連之二山、為之搖撼、如犢如兕、忽踴忽躍兮、
7轟雷既行、電光忽闢、
8迦鐵山野、為其所震、
9雷發聲兮、麀鹿生子、林木折枝、在彼聖所、無不頌揚兮、
10耶和華在波之際、永世為王兮、
護衛己民
11佑助選民、厚錫平康兮。