Aa
大衛所作之詩使伶長歌之○
天地萬物彰顯主之榮耀經綸
1諸天述說主之榮耀、穹蒼傳揚主手所作、
2此日傳於彼日、此夜傳於彼夜、
3無言無語、亦無聲音可聞、
4聲音卻流通全地、言語卻傳至地極、主於其間為日設幕、
5日如新娶者出自洞房、又如勇士歡然趨道、
6出自天之此邊、運行至天之彼邊、無物不受其和煦、
嘆美主之律法真道
7主之律法純全、可以蘇醒人心、主之法度真實、可以使愚人有智慧、
8主之命令正直、可以快樂人之心志、主之誡命純潔、可以明亮人之眼目、
9主之道理清淨、存至永遠、主之律例、極確實且至公義、
10較金寶貴、較極多之精金更加寶貴、甘勝於蜜、較蜂房之蜜尤甘、
11主之僕人因此受警戒、守此便得大賞、
求主使脫離一切罪惡悅納所求
12誤犯之罪、誰能知之、願主赦我暗中之過、
13不容僕人故意犯罪、不容惡念主於我心、我便完全、免犯大罪、
14主為我所倚賴、亦為贖我者、或作主乃庇祐我救贖我者願我口中言語、心中意念、蒙主悅納、