Aa
勸選民頌主
1阿勒盧亞、當唱新詩歌頌主、在虔誠人之會中頌揚主、
2以色列人、當因造之之主歡欣、城之居民、當因其大君喜樂、
主向選民大施恩寵
3當手舞足蹈頌揚主名、擊鼓彈琴歌頌主、
4因主喜愛己民、救拔謙卑之人、使之尊榮、
5虔誠人得榮光皆喜樂、在床榻歡呼、
主使選民有權勢
6口中有讚美天主之言、手中執兩刃之刀、
7以報仇在列邦、行刑在各國、
8以縲絏拘其君王、以鐵索繫其貴臣、
9以定律懲治之、凡敬主之虔誠人、俱如此得榮耀、阿勒盧亞、