Aa
大衛所作之頌美詩○
立志恆頌主
1皇皇我天主、我必頌揚主為至上、我必永遠讚美主名、
2我日日讚美主、永遠頌揚主名、
惟主至大主之大德異跡傳揚萬代
3主為至大、極當頌揚、主之大德深妙莫測、
4世世頌美主之作為、代代傳揚主之大能、
5我默念主之榮耀威嚴、默念主之奇跡、
6主所行之事、至大可畏、人人皆當稱頌、我必宣揚主至大之功能、
7人當極力讚主所施之大恩、永遠記念、並歌頌主之公義、
8惟主發慈愛、施憐憫、時常容忍、大賜恩惠、
9主施恩於萬民、憐恤所創造之萬物、
主恩及萬物萬物皆讚主
10主所創造之萬物、皆讚美主、主所選之虔誠人、悉讚美主、
11傳述主國之榮耀、宣揚主之大能、
12以主之能力、並主國之榮耀威嚴、傳於世人、
主國永存萬物歸主治
13主之國為永遠之國、主執掌之權衡、世世無盡、
14凡傾仆者、主必扶之、凡拳曲者、主必直之使立、
15萬類皆舉目仰望主、主隨時使其得食、
16主普施恩惠、使群生得飽、
主至公至慈凡求主者主必與近成其所願
17凡主所行、盡皆公義、凡主所為、無不仁慈、
18凡呼籲主者、即誠心呼籲主者、主必與之相近、
19敬畏主者、主必成就其心願、俯聽其懇求而拯救之、
20敬愛主者、主皆保護、惟彼惡人、主悉翦滅、
復立志讚主
21我口出言讚美主、惟願凡有血氣者、皆讚美主之聖名、至於永遠、