Aa
擇交
1殷勤籲天主。慰我引領望。
2向主獻心禱。宛如薦馨香。舉手抒仰慕。應同晚祭芳。
3守我口如瓶。防我意如城。
4莫使私欲萌。閑邪存我誠。教我遠群小。不屑嘗其珍。
5寧受賢人責。苦口是良藥。莫受惡人諛。蜜中含辛螫。任憑彼作惡。吾禱終不輟。
6大憝既伏辜。當知吾言哲。
8我今處危厄。時時虞隕越。吾目惟望主。
9莫令吾命絕。敵人設羅穽。祈主賜輔翼。
10務使張網者。紛紛自墜入。