Aa
被擄於巴比倫以色列民切切追想耶路撒冷悲傷難堪
1我儕曾坐在巴比倫之河濱、追想城、痛哭流淚、
2我儕將琴瑟懸在彼之柳樹上、
3因在彼處擄掠我者、欲我歌唱、欺凌我者、欲我唱喜歌、云、爾且以城之歌、為我唱之、
4我儕在異邦、安能唱主之歌、
5耶路撒冷乎、我若忘爾、願我右手忘失技能、
6我若不記念耶路撒冷、我若不以耶路撒冷為我最喜愛者、願我之舌、貼於上腭、
求主降罰於巴比倫以東以報其惡
7 耶路撒冷遭難之日、以東人云、毀之毀之、至於基址、求主記憶此言、
8必滅亡之巴比倫邑原文作女乎、有人報復爾、如爾之待我儕、願其得福、
9將爾之嬰孩、擲在磐石、如此報復爾者、願其得福、