Aa
勸選民因上帝種種大能大恩頌讚上帝
1 耶和華無不善、矜憫恆懷、爾曹當頌之兮、
2為諸上帝之上帝、矜憫恆懷、爾曹當頌之兮、
3為諸主之主、矜憫恆懷、爾曹當頌之兮。
4獨行異跡、丕著經綸、矜憫恆懷兮。
5以智慧造穹蒼、矜憫恆懷兮、
6立地維於水際、矜憫恆懷兮、
7造二耿光、矜憫恆懷兮、
8日以理晝、矜憫恆懷兮、
9月星以理夜、矜憫恆懷兮、
10埃及初生之子、矜憫恆懷兮、
11以色列族出境、矜憫恆懷兮、
12展巨能、施大力、矜憫恆懷兮、
13中判海、矜憫恆懷兮、
14以色列族行於海際、矜憫恆懷兮、
15法老及其軍於海、矜憫恆懷兮、
16導選民於野、矜憫恆懷兮、
17擊有能之君、矜憫恆懷兮、
18戮盛名之王、矜憫恆懷兮、
19亞摩哩西宏矜憫恆懷兮、
20巴山、矜憫恆懷兮、
21以其地為業、矜憫恆懷兮。
22賜其僕以色列族、矜憫恆懷兮、
23我在下位、主乃垂念、矜憫恆懷兮、
24救我於敵、矜憫恆懷兮、
25維彼民物、飲之食之、矜憫恆懷兮、
26當頌天上上帝、矜憫恆懷兮。