Aa
稱謝耶和華之慈惠永存
1爾其稱謝耶和華、以其為善、慈惠永存兮、
2稱謝諸神之神、以其慈惠永存兮、
3稱謝諸主之主、以其慈惠永存兮、
4獨行大奇事、以其慈惠永存兮、
5以明哲造穹蒼、以其慈惠永存兮、
6鋪大地於水上、以其慈惠永存兮、
7締造巨光、以其慈惠永存兮、
8日以理晝、以其慈惠永存兮、
9月星理夜、以其慈惠永存兮、
10埃及之長子、以其慈惠永存兮、
11以色列出其間、以其慈惠永存兮、
12施能手與奮臂、以其慈惠永存兮、
13分裂海、以其慈惠永存兮、
14以色列經行其中、以其慈惠永存兮、
15法老與其軍於海、以其慈惠永存兮、
16導其民歷曠野、以其慈惠永存兮、
17擊殺強王、以其慈惠永存兮、
18戮著名之王、以其慈惠永存兮、
19亞摩利西宏、以其慈惠永存兮、
20巴珊、以其慈惠永存兮、
21以其地為業、以其慈惠永存兮、
22賜其僕以色列為業、以其慈惠永存兮、
23念我卑賤之況、以其慈惠永存兮、
24援我於敵、以其慈惠永存兮、
25賜糧於凡有血氣者、以其慈惠永存兮、
26其稱謝天上上帝、以其慈惠永存兮、