Aa
詩人勉己勉人稱讚主因創造萬物安置得所保育萬生彰顯大智全能
1我心當讚美主、主我之天主至大無倫、衣以尊榮威嚴、
2披光輝如袍、鋪穹蒼如幔、
3在水中安定殿閣之棟梁、以雲為車輦、駕風翅而行、
4以風為使者、以火為役者、
5將地立於基上、使之永不動搖、
6使淵水蓋地、有若衣被、山嶺之上、亦皆有水、
7主一叱喝、水即速退、主發雷聲、水便急流、
8上至山岡、下至平原、流至主所限定之所、
9主定界限、使水不過、不復淹沒地面、
10主使泉源發於谷內、流於山間、
11以飲田野之諸獸、野驢亦解其渴、
12空中飛鳥、棲止其旁、和鳴於樹枝之上、
13主從上宮滋潤山岡、因主之作為、地土豐裕、
14主使草生以養六畜、使菜長以備人需、
15又使百穀從地而生、使有酒能悅人心、有油能澤人面、有糧能養人之心氣、
16主所植之樹木、與利巴嫩之柏香木、充足脂液、
17雀在其中結窠、鶴鶴或作慈鳥在松間營巢、
18高山為野羊所居、巖石為沙番所穴、
19主造月以定節令、使日沈西、不差時刻、
20主使昏暗則為夜、林中諸獸、即皆出游、
21小獅吼號、尋覓食物、向天主求食、
22日一出、獸皆藏匿、潛伏洞穴、
23人即出而操作、勤勞至暮、
24主所造者何其多、悉主以智慧造成、徧地所有之物、盡皆屬主、
25彼海大而且廣、其中動物無數、小大生物、靡不畢具、
26有舟船往來其中、有主所造之鱷魚、游泳其內、
27此皆仰賴主、望主隨時賞賜食物、
28主一賞賜、便皆拾取、普賜恩惠、便皆得飽、
主之榮威極大永存
29主一掩面、便皆驚惶、主使之氣絕、便皆死亡歸於塵土、
30主發靈氣、物皆受造、主使地面更換為新、
31主之榮耀、永遠長存、主自喜悅所造之物、
32主一視地、地即震動、主一捫山、山即冒煙、
詩人立志恆頌主
33我畢生向主唱詩、一世歌頌我天主、
34我頌揚之辭、願主嘉納、我必因主歡欣、
35罪人必消滅於世間、惡人悉歸無有、我心當讚美主、阿勒盧亞、