Aa
大衛所作之詩○
詩人頌美主之仁義自言心存智慧身行正直凡事遵道黜惡崇善
1主歟、我將歌頌仁慈公義、向主奏樂歌詩、
2我存智慧心、行正直道、主何時臨格我、我居家行事、心存正直、
3邪僻之事、不容在我目前、叛逆之事、我最恨惡、不容沾染我身、
4心存奸詐者、必使遠離我、惡人我絕不肯認識、
5陰毀友朋者、我必絕之、目傲心驕者、我必不容之、
6我目觀國中誠實人、使在我左右、行動正直者、方許服事我、
7行詭詐者、不容居於我家、出誑言者、不容立我目前、
8必每早勦滅國中惡人、從主之邑中、翦除一切為非之人、