Aa
Chúa Giê-xu Được Đón Rước Khải Hoàn
1Khi đến gần Giê-ru-sa-lem, ngang làng Bê-pha-giê và Bê-tha-ni, trên Núi Ô-liu, Chúa Giê-xu sai hai môn đệ đi trước.
2Ngài dặn họ: “Các con cứ đi đến làng trước mặt, vừa vào làng, sẽ thấy một con lừa con chưa ai cưỡi đang cột tại đó. Cứ mở dây dắt lừa về đây cho Ta.
3Nếu ai hỏi, các con trả lời: ‘Chúa cần dùng nó, rồi sẽ trả ngay.’”
4Hai môn đệ vâng lệnh ra đi, quả nhiên thấy lừa con buộc nơi cổng bên đường. Khi họ mở dây,
5có mấy người đứng đó hỏi: “Các ông mở lừa làm gì?”
6Hai môn đệ lặp lại những lời Chúa Giê-xu đã dặn, người ta liền để cho đi.
7Họ đem lừa con về cho Chúa, lấy áo mình lót trên lưng lừa để Ngài lên cưỡi.
8Nhiều người trải áo trên đường, người khác rải lá cây vừa bẻ ngoài đồng.
9Người đi trước, người theo sau đều tung hô:
“Chúc tụng Đức Chúa Trời!11:9 Nt Hosanna, một thán từ dùng ca ngợi Chúa, có nghĩa là “xin hãy cứu”
Phước cho Đấng nhân danh Chúa Hằng Hữu mà đến!
10Phước cho Vương Quốc sắp đến của tổ phụ Đa-vít!
Chúc tụng Đức Chúa Trời trên nơi chí cao!”11:10 Thi 118:25-26
11Chúa Giê-xu đến Giê-ru-sa-lem, vào trong Đền Thờ. Sau khi quan sát mọi vật, Ngài rời khỏi đó vì trời đã tối. Ngài đem mười hai sứ đồ trở lại Bê-tha-ni.
Chúa Giê-xu Quở Cây Vả
12Hôm sau, khi rời Bê-tha-ni, Chúa đói.
13Từ xa, Ngài thấy một cây vả sum suê, liền lại gần hái trái, nhưng chỉ thấy lá, vì chưa tới mùa.
14Chúa quở cây ấy: “Từ nay về sau, không ai ăn trái của cây này nữa!” Các môn đệ đều nghe lời đó.
Chúa Giê-xu Thanh Tẩy Đền Thờ
15Trở lại Giê-ru-sa-lem, Chúa Giê-xu vào Đền Thờ, đuổi hết những người mua bán ra ngoài. Ngài lật đổ bàn của bọn đổi tiền, ghế của bọn bán bồ câu,
16và cấm không cho đem hàng hóa vào Đền Thờ.
17Chúa phán với họ: “Thánh Kinh chép: ‘Đền Thờ Ta là nơi muôn dân cầu nguyện,’ nhưng các người đã biến thành sào huyệt trộm cướp.”
18Các thầy trưởng tế và thầy dạy luật biết được việc đó, liền tìm cách thủ tiêu Ngài, nhưng họ sợ dân nổi loạn, vì dân chúng hết sức hâm mộ lời Ngài giảng dạy.
19Đến tối, Chúa và các môn đệ ra khỏi thành.
20Sáng hôm sau, đi ngang qua cây vả, các môn đệ thấy nó khô từ gốc đến ngọn.
21Nhớ lại lời Chúa Giê-xu đã phán, Phi-e-rơ kêu lên: “Thầy ơi, cây vả Thầy quở hôm qua nay đã chết khô rồi!”
22Chúa Giê-xu đáp: “Các con phải có đức tin nơi Đức Chúa Trời.
23Ta quả quyết, nếu người nào có niềm tin vững chắc không chút nghi ngờ, có thể ra lệnh thì núi này cũng bị bứng lên, quăng xuống biển.
24Vì thế, Ta bảo các con: Khi cầu nguyện, hãy tin đã được, tất các con xin gì được nấy.
25Khi các con cầu nguyện, nếu có điều bất bình với ai, hãy tha thứ để Cha các con trên trời tha lỗi các con.”11:25 Vài bản cổ thêm câu 26: Nhưng nếu các con không tha thứ, Cha các con trên trời cũng không tha tội cho các con.
Uy Quyền của Chúa Giê-xu
27Chúa Giê-xu và các môn đệ trở vào thành Giê-ru-sa-lem. Khi Ngài đang đi trong sân Đền Thờ, các thầy trưởng tế, các thầy dạy luật và các trưởng lão đến hỏi Ngài:
28“Thầy cậy uy quyền gì để làm các việc đó? Ai ủy quyền cho Thầy?”
29Chúa Giê-xu đáp: “Ta cũng hỏi các ông một câu, nếu các ông trả lời được, Ta sẽ giải đáp câu hỏi của các ông.
30Lễ báp-tem của Giăng bắt nguồn từ trời hay từ người?”
31Họ thảo luận với nhau: “Nếu ta nói từ trời, ông ấy sẽ hỏi: Sao các ông không tin Giăng?
32Nếu ta nói từ người, thì sợ dân chúng, vì dân chúng đều công nhận Giăng là nhà tiên tri của Đức Chúa Trời.”
33Vậy nên, họ thưa với Chúa: “Chúng tôi không biết!”
Chúa Giê-xu đáp: “Nếu thế Ta cũng không nói cho các ông biết nguồn gốc uy quyền của Ta.”