Aa
諸王會盟謀攻以色列
1 約但西、居山地、居窪地、居對利巴嫩大海濱之諸王、居對利巴嫩大海濱之諸王或作居大海濱至於利巴嫩諸王人、亞摩利人、迦南人、比利洗人、希未人、耶布斯人諸王、既聞斯事、
2則一心集聚、欲攻約書亞以色列人、○
基遍民設計請盟於約書亞
3 基遍居民、聞約書亞耶利哥所行者、
4乃設詭計、佯為使者、佯為使者又作自裹餱糧取敝舊行囊、與敝舊裂而補之酒革囊負於驢、
5足納縫補敝履、身衣敝衣、所有之餱糧、既乾且霉、
6吉甲營中見約書亞、謂約書亞以色列人曰、我儕自遠方來、求與我立約、
7以色列人謂此希未人曰、恐爾居於我中、焉能與爾立約乎、
8彼謂約書亞曰、我儕願為爾僕、約書亞曰、爾曹為誰、從何而來、
9對曰、僕等緣爾天主耶和華之名、自極遠之地而來、蓋聞其聲名、與其在伊及所行者、
10又聞其所行於約但亞摩利二王、即希實本西宏、與都亞斯他錄巴珊
11故我長老與我地居民、謂我曰、當裹途間餱糧、往見以色列人曰、願為爾僕、今求爾與我立約、
12我由家所攜之餅、以作餱糧、啟行往見爾時尚熱、今乾且霉、
13盛酒之革囊、盛酒時尚新、今已破裂、我之衣履、因途甚遠、悉已敝焉、
14以色列人受其食物、並未請命於主、
15於是約書亞與之議和立約、以存其生、會眾牧伯亦與彼立誓、
以色列人覷破其詐使之為奴
16立約後越三日、則聞其為近鄰、居於以色列中、
17以色列人啟行、第三日至其邑、其邑即基遍基非拉比綠、基列耶琳
18會中牧伯、既指主以色列之天主、與之立誓、故以色列人不擊之、會眾怨牧伯、
19眾牧伯謂會眾曰、我儕既指主以色列之天主、與彼立誓、則不可加害於彼、
20當如是待斯人、使為析薪者、汲水者、服事會眾、但當存其生、不然、恐因我儕與彼所立之誓、而怒臨及我儕、不然恐因我儕與彼所立之誓而主怒臨及我儕或作否則背我儕與彼所立之誓恐主怒臨及我儕
21牧伯再謂會眾曰、當存其生、於是使彼為析新者、汲水者、服事會眾、循牧伯論彼所言、
22約書亞召之曰、爾實居我中、何欺我、言離此甚遠耶、
23緣此爾必受咒詛、爾中無一人不為奴在我天主殿中、為析薪者、汲水者、
24約書亞曰、有人告僕等云、爾之天主耶和華曾諭其僕摩西、將以此全地賜爾、並於爾前將滅此地一切居民、我緣爾之故、甚畏喪命、故行此事、
25今我在爾手、爾所視為善為是、可行於我、爾所視為善為是可行於我或作爾欲如何待我可任爾意以行
26於是約書亞救之於以色列人手、禁眾勿殺之、約書亞待之如此、
27當日約書亞使其人為析新者、汲水者、服事會眾、亦服事主之祭臺、在主選為聖所之處、至於今日、