Aa
約百自辯真實無妄
1 約百申其詞曰、
2天主冤我、或作天主不為我伸冤全能之主苦我心、我指其永生而誓、
3生氣尚在我身、天主所賜之呼吸、尚在我鼻、
4我口不出惡言、舌不道虛詐、
5斷不以爾為是、至死不以己為不善、
6我固持我義、不敢捨棄、我在世之日、我心永不責我、我在世之日我心永不責我或作我畢生所為問心無愧
7願敵我者敗如惡人、攻我者敗如不義之人、或作敵我者當視如惡人攻我者當視如不義之人
偽善者決無指望
8偽善之人、雖得貨財、天主既絕其命、尚有何望、或作偽善者既被翦除其命為天主所絕尚有何望
9患難臨之、天主豈聽其呼籲、
10豈能因全能之主而樂、隨時祈禱天主乎、
11天主之大用、大用原文作手我將示爾、全能主之旨、我不隱之、
12爾曹既知之、何故出此虛誕之語、
惡人享福終轉為禍
13天主為惡人所定之罰、強暴人由全能之主所得之報、今將言之、
14其子孫雖繁、終必為刃所殺、其後裔不得足食、
15所遺之裔、必遭疫癘而葬、嫠婦不泣、
16雖積銀如塵沙、備衣如邱垤、
17所備者為義人所衣、其銀必為無辜者所分、
18所建之室如蟲繭、又如守望者所構之廬、
19富者偃臥不得殮、轉瞬之間不復在矣、或作寢時猶富明日不然一啟目悉已歸於無有
20可驚恐之患難、臨及其身、如波濤洶湧、夜間狂風吹之、
21被東風飄去、暴風吹之離於其所、
22天主降災其身、不施矜恤、欲逃避天主手而不能、
23人向彼鼓掌而戲笑之、驅離故處、