Aa
勿好為人師
1兄弟勿好為人師、知為師者、被鞫尤嚴、
2吾眾數蹈於愆、言語無愆者、是為德備之人、能自範其身、
3我置勒馬口、使馬馴服、駕馭無不如志、
4雖有巨舟、為狂風動盪、而小舵得以運轉、隨舟子指揮、
舌雖小而為患大務須壓制
5舌雖小而能誇大、薪甚多、微火可燃、
6舌如火、在百體中、能玷一身、不義孰甚、賦畀之性亦為所爇、是其焰由地獄起、
7禽獸昆蟲鱗介、皆受制於人、
8惟舌無可制、誠為兇悍、舌猶酖毒、足必殺人、
9父上帝、我以舌祝之、世人被造、與上帝彷佛、我以舌詛之、
10祝與詛、均由口出、兄弟乎勿如是、
11譬彼源泉、其甘苦能共一穴乎、
12兄弟試思無花果樹、能生橄欖乎、葡萄樹、能生無花果乎、水之鹹淡、不並出一源、亦若是、
真有智慧者乃清潔和平
13爾中若有睿智特識、則必以溫柔智慧、彰其善行、
14如心懷嫉狠忿戾、則勿自矜、冒稱真理、
15此智非由上來、乃屬斯世、血氣所激、魔鬼所迷、
16有媢嫉、爭鬥、則必作亂、行惡貫盈、
17由上之智、即廉潔、和平、溫良、寛恕、恆存矜恤善行、絕諸偏視偽為、
18行和平者、種和平也、必結善果、