Aa
勸人受恩歸道
1凡口渴者、其來就水、無金者來購而食之、來沾酒乳、不需金、不索值、
2不足為糧者、胡權金以市之、不能果腹者、胡勤勞以得之、其謹聽我、而食嘉肴、且飫肥甘、致心悅懌、
3側耳就我、諦聽我言、則可得生、我與爾立永約、即所許大衛之實惠、
4我立之為列邦之證、俾作民長、而為其帥、
5素所未識之邦、爾將召之、因爾上帝耶和華、以色列聖者之故、素不識爾之民、必趨就爾、蓋耶和華已榮爾矣、○
當趁時尋求耶和華
6耶和華可遇之時、爾其尋之、相近之日、爾其籲之、
7作惡之輩、當離其途、不義之人、當易其念、歸於耶和華、彼必恤之、歸於我上帝、彼必普施赦宥、
主道孔達主念宏遠
8耶和華曰、我之念非爾之念、我之途非爾之途、
9我之途高於爾之途、我之念高於爾之念、如天高於地焉、
10譬諸雨雪、自天而降、不返於上、潤澤土壤、使之萌芽結實、以種與播者、以糧與食者、
11我口出言亦若是、不徒返於我、必成我所悅、於我所命、必利達焉、
12爾將欣然而出、安然而蒙引導、山岡揚聲、謳歌爾前、田野林木、皆將鼓掌、
13松柏挺生、以代荊棘、岡拈秀發、以代蒺藜、是為耶和華名之徵、永為記誌、終不滅絕、