Aa
Dân Đức Chúa Trời Được An Ủi
1Đức Chúa Trời của các ngươi phán:
“Hãy an ủi, an ủi40:1 Nt tận tình an ủi dân Ta!
2Hãy nói với Giê-ru-sa-lem cách dịu dàng.
Cho chúng biết rằng những ngày buồn đã qua,
và tội lỗi chúng đã được xóa.
Phải, Chúa Hằng Hữu đã hình phạt chúng gấp đôi
số tội lỗi chúng đã phạm.”
3Hãy lắng nghe! Có tiếng ai gọi lớn:
“Hãy mở một con đường trong hoang mạc
cho Chúa Hằng Hữu!
Hãy dọn một đại lộ thẳng tắp trong đồng hoang
cho Đức Chúa Trời chúng ta!
4Hãy lấp cho đầy các thung lũng,
và san bằng các núi và các đồi.
Hãy sửa cho thẳng những đường quanh co,
và dọn các nơi gồ ghề lởm chởm cho phẳng phiu.
5Lúc ấy, vinh quang Chúa Hằng Hữu sẽ hiện ra
và tất cả cư dân sẽ đều nhìn thấy.
Chúa Hằng Hữu đã phán vậy!”

6Có tiếng gọi: “Hãy kêu lên!”
Tôi hỏi: “Tôi phải nói gì?”

“Hãy nói lớn rằng loài người giống như cây cỏ.
Sắc đẹp của nó sẽ chóng phai tàn
như hoa trong đồng nội.
7Cỏ khô héo và hoa úa tàn
dưới hơi thở của Chúa Hằng Hữu.
Loài người cũng sẽ như vậy.
8Cỏ khô héo và hoa úa tàn,
nhưng lời của Đức Chúa Trời chúng ta vẫn vững mãi đời đời.”

9Hỡi Si-ôn, là sứ giả báo tin mừng,
hãy kêu lên từ đỉnh núi cao!
Kêu lớn lên, hỡi Giê-ru-sa-lem,
hãy kêu lớn lên, đừng sợ hãi.
Hãy nói với các thành Giu-đa rằng:
“Đức Chúa Trời của các ngươi đang đến!”
10Phải, Chúa Hằng Hữu Chí Cao đang đến trong quyền năng.
Chúa sẽ dùng cánh tay mạnh mẽ để cai trị.
Kìa, Chúa đem theo phần thưởng40:10 Nt giải thưởng và tiền công với Chúa khi Ngài đến.
11Chúa sẽ chăn bầy Ngài như người chăn.
Ngài sẽ bồng ẵm các chiên con trong tay Ngài,
ôm chúng trong lòng Ngài.
Ngài sẽ nhẹ nhàng dẫn các chiên mẹ với con của chúng.
Quyền Năng và Khôn Ngoan của Chúa Hằng Hữu
12Ai đã lường nước biển với lòng bàn tay?
Ai đã lấy gang tay đo các tầng trời?
Ai đã lấy đấu đong bụi đất, lấy cân mà cân núi,
hay làm cho các đồi thăng bằng?
13Ai có thể khuyên bảo Thần của Chúa Hằng Hữu?
Ai có thể làm cố vấn hay chỉ dạy Ngài?
14Chúa Hằng Hữu có bao giờ cần ý kiến của ai chăng?
Có phải Ngài có cần hướng dẫn làm điều đúng?
Ai dạy Ngài con đường công chính
hay chỉ cho Ngài biết con đường công lý?40:14 Ctd tri thức
15Không, vì tất cả dân tộc trên thế giới
chỉ như giọt nước trong thùng.
Họ không hơn gì
hạt bụi nằm trên cân.
Chúa nhấc trái đất lên
như nâng lên một hạt bụi.40:15 Nt di chuyển
16Tất cả gỗ trong rừng Li-ban
và mọi thú rừng Li-ban cũng không đủ
để làm tế lễ thiêu dâng lên Đức Chúa Trời chúng ta.
17Mọi dân tộc trên thế giới đều vô nghĩa với Chúa.
Trong mắt Ngài, mọi nước đều không là gì cả—
chỉ là trống không và vô ích.
18Các ngươi so sánh Đức Chúa Trời với ai?
Các ngươi hình dung Ngài thế nào?
19Có thể so sánh Ngài với tượng thần bằng đất,
tượng bọc vàng, và trang trí cùng các dây bạc chăng?
20Hay nếu người nghèo không có tiền thuê đúc tượng,
họ có thể chọn thứ gỗ tốt lâu mục
và giao cho thợ đẽo gọt thành một pho tượng
không lay đổ được!

21Các ngươi không nghe? Các ngươi không hiểu sao?
Các ngươi bị điếc với lời Đức Chúa Trời—
là lời Ngài đã ban trước khi thế giới bắt đầu sao?
Có phải các ngươi thật không biết?
22Đức Chúa Trời ngự trên vòm trời.
Ngài coi dân cư trên đất như cào cào!
Đấng trải không gian như bức màn,
và giương các tầng trời như cái trại.
23Ngài làm cho quan quyền trở thành vô hiệu
và quan án trở thành vô nghĩa.
24Chúng giống như cây mới mọc, chưa đâm rễ,
khi Chúa thổi trên chúng, chúng liền héo khô.

25Đấng Thánh hỏi: “Vậy, các con ví sánh Ta với ai?
Các con đặt Ta ngang hàng với ai?”

26Hãy ngước mắt nhìn các tầng trời.
Ai đã sáng tạo các tinh tú?
Chúa là Đấng gọi các thiên thể theo đội ngũ
và đặt tên cho mỗi thiên thể.
Vì Chúa có sức mạnh vĩ đại và quyền năng vô biên,
nên không sót một thiên thể nào.
27Hỡi Gia-cốp, sao ngươi nói Chúa Hằng Hữu không lưu tâm đến hoạn nạn ngươi?
Hỡi Ít-ra-ên, sao ngươi than thở Đức Chúa Trời từ bỏ đường lối ngươi?
28Có phải các ngươi chưa bao giờ nghe?
Có phải các ngươi chưa bao giờ hiểu?
Chúa Hằng Hữu là Đức Chúa Trời đời đời,
là Đấng sáng tạo trời đất.
Ngài không bao giờ mệt mỏi hay yếu sức.
Không ai dò tìm được sự hiểu biết của Ngài bao sâu.
29Ngài ban năng lực cho người bất lực,
thêm sức mạnh cho người yếu đuối.
30Dù thiếu niên sẽ trở nên yếu đuối và mệt nhọc,
và thanh niên cũng sẽ kiệt sức té.
31Nhưng tin cậy Chúa Hằng Hữu thì sẽ được sức mới.
Họ sẽ tung cánh bay cao như chim ưng.
Họ sẽ chạy mà không biết mệt.
Sẽ bước đi mà không mòn mỏi.