Aa
耶西苗裔立國西界安享太平
1 耶西之根株、必將萌櫱、
2耶和華之神賦之、使有智慧、使有謀力、知耶和華之道而寅畏之、
3知人崇事耶和華之誠偽、不待目見耳聞、而是非悉辨、
4為困乏與謙遜之人聽訟、秉公行義、作惡者流、必遭箠楚、以辭氣滅之、
5腰束以誠、腎繫以信、
6當是時狼與羔同居、豹與羊同群、肥犢獅子同處、三尺之童牧之、
7牛熊同食、其子共伏、獅將嚙蒭若牛、
8赤子將玩於蝮巢、方斷乳者、置手於蛇穴、
9在我聖岡、悉無所害、蓋耶和華之道、遍於天下、若水在海、無往不有。
以色列民旋返異邦列族亦皆歸服
10當是時耶西之根株萌櫱、為民之纛、異邦族類歸之、其所在榮光爛焉。
11主將舉手、再拯其遺民、使自亞述埃及八羅古實以攔示拿哈末、及海之洲島而歸、
12在列國張其旌斾、號召以色列猶大流亡之眾、自地四極而至。
13當時以法蓮猶大二國、不相仇、不搆怨、
14西侵非利士人之境、東擄敵之輜重、伐以東摩押、俾亞捫族歸服焉。
15耶和華將涸埃及海口、吹以狂風、震蕩大河、分為七支、使人曳履、可以得濟、
16所遺之民、自亞述由大道而歸、與昔以色列民、出埃及無異。