Aa
勸以守道勿棄
1是以我儕姑舍基督道之開端、而進於完備、不復立基、若悔改妄行、信從天主、
2洗禮、按手、死者復活、永決之審判、諸道是也、
3若天主許我儕、則必行是、
4蓋人已蒙光照、受天上賞賜、得聖神之感、
5嘗天主善道之味、又覺悟來世之權能、
6後竟背教、則不能再悔改自新、因其復釘天主子於十字架而顯辱之、
7譬諸地土、屢得雨潤而生百物、供耕者之用、則天主必降福於斯地、
8其生荊棘蒺藜之地、必見棄被詛、終必見焚、
9所愛者乎、我雖如此言、猶信爾不至如此、亦信爾必得救、
10爾曹為天主名勤勞而施仁愛、素供事聖徒、今仍供事之、天主非不義、必不忘爾之工、
宜殷勤忍耐仰賴天主
11我願爾曹各人、皆如此殷勤、則至終實有可望、
12爾曹匆怠、當效彼因信及忍而得所許者、○
13昔天、主許亞伯拉罕時、因無大於己可指而誓者、則指己而誓云、
14我必賜福於爾、使爾子孫眾多、
15亞伯拉罕恆忍以待、故得所許、
16凡人立誓、必指大於己者而誓、既立誓、則事定、而爭辯皆息、
天主所許無不應驗
17天主欲使將得所許之福者、確知其旨不易、則實之以誓、
18我儕避難堅心希望所許之福、既有此永不可易之二事、天主於此事、不能誑言、我儕即大有勉勵、
19我儕有此望、猶心之錨、堅定不移、入於幔內、
20前驅之耶穌、為我儕先入幔內、循麥基洗德之等次、永為大祭司、