Aa
今蒙主訓益當順從
1故我儕當更慎於所聞之道、恐或遺之、
2其藉天使所傳之道既確定、凡不順而逆者、皆遭應得之報、
3我儕若輕忽救道如此之大者、何能逃罪乎、此道主始言之、而聞之者、明證於我儕、
4且天主循己旨、以諸異跡奇事、及諸異能、並聖神恩賜、共證此道、○
主降世為人與人同性
5我所言來世、天主未嘗使之服於天使、
6有人證於經曰、世人為誰、爾垂念之、人子為誰、爾眷顧之、
7爾使其稍稍或作暫下同卑於天使、又冠之以尊以榮、使萬物服其足下、
8既言使萬物皆服之、則不遺一物不服之者、但今我儕未見萬物皆服之、
9惟見耶穌稍卑於天使、因死之苦、冠以尊榮、致其由天主恩為眾人受死、受死原文作嘗死
10萬物所本、萬物所歸者、欲引多子得榮、遂使救之之君、受苦難而得純全、宜也、
11蓋使成聖者、及得成聖者、皆出於一、故稱之為兄弟、不以為恥、
12彼曰、我將宣爾名於我兄弟間、頌爾於會中、
拯救世人理宜如此
13又曰、我仰賴天主、又曰、我與天主所賜我之眾子在此、
14眾子既有血肉之身、彼亦有血肉之身、致可以死而滅秉死之權者、即魔也、
15且解釋因畏死而一生屈服者、
16彼不援天使、乃援亞伯拉罕之裔、
17故當凡事同於兄弟、得於天主之事、為矜恤忠信之大祭司、以贖民罪、
18蓋彼既受難被試、自能救助被試之人、